Zápis ze zasedání OZ ze dne 29. 6. 2022

Zápis č. 202205

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 29. 6. 2022

 

Přítomni:       Radek Sršeň, Bc. Lukáš Hejduk, Zdeněk Štika, Ing. Iva Kuchařová, Pavel Vaněk, Věra Fundová , příchod v 17:15 pan Jaroslav Hoření.

Omluveni:     Zdeňka Ebertová, Ladislav Beran, Jaroslav Hoření

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Pavel Vaněk, Věra Fundová

 

 

Program:

1. Úvod a usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Rozpočtové opatření č. 5/2022

4. Dotace MMR

5. Různé

6. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:05 hodin s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

 

2. Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu:

Chodníky – závěrečné dodělávky firmou CE-DA. Prořez stromů – vybrán dodavatel. Vyčištění ulice v Dolních Chvatlinách od MŠ k rybníku. Proveden úklid obce po větrné smršti. Příchod v 17:15 pan Jaroslav Hoření.

Provedeno částečně vyčištění odvodňovacího kanálu podél kostela v Dolních Chvatlinách. ČIŽP – kontrola ČOV, KHS – kontrola. Revize dětského hřiště. Běžná administrativní činnost OÚ.

3. Rozpočtové opatření č. 5/2022

Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 5/2022. Schváleno 7 hlasy přítomných.

4. Dotace MMR

Místostarosta seznámil ZO se stavem žádosti o poskytnutí dotace na opravu místních komunikací. MMR vyhodnotilo podanou žádost jako přijatou a platnou s doporučením jako 361. náhradní žádost k poskytnutí dotace v pořadníku ze 728 žádostí. Celkem bylo podáno v dané výzvě 1238 žádostí a dotace bude poskytnuta pouze 135 obcím. Zastupitelstvo bere na vědomí.

5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Změna smlouvy – servisní podpora Dodatek číslo 1. smlouvy o poskytování servisní podpory od f. TECHart – snížení ceny. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu  předložené smlouvy. Schváleno 7 hlasy přítomných.

Žádost paní E.R. o odkup části pozemku 42/8 v k. ú. Mančice. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných vyvěšení příslušného záměru.

Výzva pana J.F. jako vlastníka nemovité věci (garáže v k.ú Dolní Chvatliny) k uplatnění zákonného předkupního práva. Zastupitelstvo bere na vědomí. Bude projednáno na dalším jednání ZO.

Žádost R. Z. o znovupřidělení čísla popisného pro objekt v Mančicích na parc. st. č. 7 (dříve č.p. 18). Zastupitelstvo bere na vědomí, žadatele vyzve starosta k doplnění žádosti o účel užívání stavby.

Žádost stavebníka J. P. a T. S. o vyjádření k projektové dokumentaci novostavby rodinného domu v k.ú. Mančice na parc.čísle 320/9. Dle podmínek platného ÚP je možnost zahájení výstavby možné až od 1. 1. 2023. Dle předložené dokumentace zastupitelstvo souhlasí 7 hlasy přítomných.

Žádost stavebníka L. Š. a J. Š. o vyjádření k projektové dokumentaci novostavby rodinného domu v k. ú. Mančice na parc. čísle 320/10. Dle podmínek platného ÚP je možnost zahájení výstavby možné až od 1. 1. 2023. Dle předložené dokumentace zastupitelstvo souhlasí 7 hlasy přítomných.

Žádost manž. N. o napojení nemovitosti Dolní Chvatliny č.p.12 na vodovodní a kanalizační řád dle předložené dokumentace a za splnění technických podmínek pro připojení. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

Žádost K. P. o možnost výstavby rodinného domu na pozemku p. č. 32/3 a 19/2 v katastru Horní Chvatliny dle územního plánu a možnost napojení novostavby na vodovodní a kanalizační řád. Případné napojení RD na stávající vodovodní a kanalizační síť je z hlediska kapacity možný a dle podmínek ÚP. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

Žádost pana O. H. o změnu územního plánu v k.ú. Mančice, aby vzniklé parcely, podle geometrického plánu číslo 165-272/2021 ze dne 29. 3. 2022 byly zařazeny do územního plánu jako stavební parcely. Zastupitelstvo bere žádost na vědomí, v případě změny ÚP zařadí žádost do připravované změny.

Starosta navrhuje provést vyčištění odvodňovací strouhy u hřiště. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

6. Usnesení a závěr

 

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 19:00 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 29. června 2022

Zapsal:                                    Radek Sršeň

Zápis ověřil:                           Pavel Vaněk, Věra Fundová 

Komentáře jsou zavřeny.