Zápis ze zasedání OZ ze dne 22.6.2018

Zápis č. 201804 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 22. 6. 2018

 

Přítomni:         František Protiva, Milan Štika, Jarmila Havlínová, Jaroslav Hoření, Roman Jeřábek, Radek Sršeň, Radek Štika

Omluveni:        Ing. Iva Kuchařová, Jarmila Dědková – dovolená

Zapisovatel:     Radka Kostková

Ověřovatelé:    Milan Štika, Roman Jeřábek

 

 

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Informace o VHI

4. Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2017 – schválení

5. Rozpočtové opatření č. 2/2018

6. Smlouvy o výpůjčce obecního majetku – dle zveřejněného záměru

7. Smlouva kupní – dle zveřejněného záměru

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

9. Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.00 hodin s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

2. Starosta informuje zastupitelstvo o činnosti OÚ.

Probíhá instalace vodoměrných sestav k domovním přípojkám. Běžná činnost úřadu, probíhá podepisování smluv s občany o provozu V a K. Byla zkolaudována přístupová cesta ke studni a oplocení ochranného pásma VZ I. stupně. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Vzhledem k tomu, že se opět změnily právní předpisy pro územní plánování, je třeba udělat dílčí zněnu ÚP – uvedení do souladu s aktuální definicí plochy pro manipulaci a plochy pro výrobu a skladování, týká se to pozemku č. 288/5 v Dolních Chvatlinách – ostatní plocha dle KN. Příslušnou změnu zajistí ing. arch. Vokrouhlecká a ing. Fousek. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

3. Informace o VHI, postup I. a II. etapy.

Pokračuje připojování jednotlivých domácností na provoz ČOV a montáž vodoměrných sestav do vodoměrných šachet. Postupně se připojují jednotlivé domácnosti k odběru vody. V současné době se ve spolupráci s firmou ERV a s paní Hrstkovou zpracovává Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

4. Závěrečný účet obce Dolní Chvatliny za rok 2017.

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Schváleno 7 hlasy přítomných.

5. Rozpočtové opatření č. 2/2018.

Finanční výbor na svém jednání dne 18. 6. 2018 projednal návrh rozpočtového opatření č. 2/2018 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

Vzhledem k tomu, že je předpoklad získání dotace na VHI a tím by bylo možné provést mimořádnou splátku úvěru, žádá starosta, aby na něj zastupitelstvo obce, pro případ mimořádné splátky úvěru, delegovalo pravomoc provést přímo příslušné rozpočtové opatření pouze pro tento účel.

Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.

 

6. Smlouvy o výpůjčce obecního majetku – dle zveřejněného záměru.

Starosta navrhuje v souladu s řádně zveřejněným záměrem uzavřít následující smlouvy o výpůjčce obecního majetku:

a) Sportovního areálu v Dolních Chvatlinách na pozemcích p. č. 138, 83/1 a 83/2 (fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s um. povrchem, dětské hřiště, kabiny) včetně příslušného nemovitého majetku. Vypůjčitel – SK Dolní Chvatliny.

b) Hasičské klubovny p. č. 64/č. p. 51 a přilehlé části pozemku p. č. 56/1 v Mančicích včetně příslušného nemovitého majetku a vybavení klubovny. Vypůjčitel – SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mančice.

Vypůjčitelé se zavazují udržovat pořádek a zajišťovat běžnou údržbu předmětu výpůjčky na vlastní náklady. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smluv o výpůjčce a pověřuje starostu obce jejich podpisem. Schváleno 7 hlasy přítomných

 

7. Smlouva kupní – dle zveřejněného záměru.

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části pozemku (cca 40 m2) p. č. 310/10 v k. ú. Mančice manželům S. v souladu se zveřejněným záměrem. Po doručení oddělovacího protokolu (geometrický plán) bude uzavřena příslušná kupní smlouva. Podpisem se tímto pověřuje starosta obce. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Zastupitelstvo  souhlasí  7 hlasy  přítomných  se  zrušením  úředních  hodin obecního úřadu ve dnech 2. – 4. 7. 2018 z důvodu čerpání řádné dovolené.

 

9. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce bude dle potřeby.

 

Jednání ukončeno v 17:45 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 22. června 2018.

Zapsala:           Radka Kostková

 

Zápis ověřili:     Milan Štika, Roman Jeřábek

 

Komentáře jsou zavřeny.