Zápis ze zasedání OZ ze dne 22. 11. 2022

Zápis č. 202208

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 22. 11. 2022

 

Přítomni:       Radek Sršeň, Zdeněk Štika, Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij, Hana Pavlasová, Milan Havlín, Jakub Skočdopole, Ing. Jaromír Jaroš, Radek Štika

Omluveni:

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Ing. Jaromír Jaroš, Jakub Skočdopole

                    

Program:

1)      Úvod a usnášeníschopnost

2)      Činnost OÚ za uplynulé období

3)      Rozpočtové opatření č. 8/2022

4)      Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Mančice

5)      Plán inventur

6)      Nákup komunální techniky

7)      Návrh rozpočtu obce a MŠ na rok 2023

8)      Různé – diskuze, žádosti a připomínky

9)      Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:40 hodin s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Obvyklý provoz obecního úřadu, přípravné práce na částečnou opravu VO. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Rozpočtové opatření č. 8/2022

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č.8/2022. Schváleno 9 hlasy přítomných.

4. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Mančice

Prodej části pozemku č. 310/10 o výměře 37 m2 k. ú. Mančice dle zveřejněného záměru. Prodej části pozemku p. V.H. za částku obvyklou 200 Kč za m2. OZ pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. Schváleno 9 hlasy přítomných.

5. Plán inventur

Starosta přednesl plán inventur, jmenoval hlavní inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise, proběhlo školení členů HIK a DIK BOZP. Schváleno 9 hlasy přítomných.

6. Nákup komunální techniky

Starosta s místostarostou informovali ZO o proběhnutém poptávkovém řízení k zakoupení sekacího rideru. Dle došlých nabídek byla vybrána firma Zahradní technika Čábelka s.r.o. . Stroj byl objednán a termín jeho dodání 12/2022. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7. Návrh rozpočtu obce a MŠ na rok 2023

Předseda finančního výboru seznámil ZO se zápisem z finančního výboru – návrh rozpočtu obce a MŠ na rok 2023.  Zastupitelstvo bere na vědomí.

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost o souhlasné stanovisko stavebníka L.K. vodovodní a kanalizační přípojky v k.ú. Horní Chvatliny k č.p. 43 dle předložené dokumentace  ZO souhlasí se žádostí, za dodržení všech platných norem a předpisů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Starosta seznámil ZO s návrhem platby za dopravní obslužnost v roce 2023. ZO bere na vědomí.

Svoz odpadu – NYKOS. ZO pověřuje starostu k podpisu příslušného dodatku ke smlouvě o poskytování služeb s firmou NYKOS . Schváleno 9 hlasy přítomných.

Návrh p. F.S. o bezúplatném převodu částí  pozemků v k.ú. Dolní Chvatliny obci Dolní Chvatliny. Jedná se o pozemky 415/1, 415/2, 433/4, 183/79 v k.ú. Dolní Chvatliny. ZO souhlasí s bezplatným převodem části pozemků a pověřuje starostu k podpisu příslušných smluv. Schváleno 9 hlasy přítomných.

9. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Termín dalšího jednání zastupitelstva bude 13. 12. 2022.

 

V Dolních Chvatlinách dne 22. listopadu 2022

Zapsal:                          Radek Sršeň

Zápis ověřil:                Ing. Jaromír Jaroš, Jakub Skočdopole

Komentáře jsou zavřeny.