Zápis ze zasedání OZ ze dne 18. 12. 2023

Zápis č. 202309

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 18. 12. 2023

 

Přítomni:       Zdeněk Štika, Radek Sršeň, Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij, Hana Pavlasová, Milan Havlín, Ing. Jaromír Jaroš, Jakub Skočdopole, Radek Štika

Omluveni:    

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Jakub Skočdopole, Ing. Jaromír Jaroš

 

Program:

1) Úvod a usnášeníschopnost

2) Činnost OÚ za uplynulé období

3) Rozpočtové opatření číslo 8/2023

4) Obecně závazná vyhláška – Požární řád

5) Záměr prodeje pozemku

6) Stanovení výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2024

7) Výše vodného a stočného pro rok 2024

8) Různé – diskuze, žádosti a připomínky

9) Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:00 hodin s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů.  Schváleno 9 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Obvyklý provoz obecního úřadu. Spadlý strom v rybníce – odstranění kmene a oprava komunikace. Optická síť – Mančice.  Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Rozpočtové opatření číslo 8/2023

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 8/2023. Schváleno 9 hlasy přítomných.

4. Obecně závazná vyhláška – Požární řád

Místostarosta seznámil ZO s návrhem obecně závazné vyhlášky č.4/2023 – Požární řád. Obecně závazná vyhláška č. 4/2023 – Požární řád. Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy přítomných.

5. Záměr prodeje pozemku

Žádost D.H. o odkup pozemku v k. ú. Mančice p. č. 42/10 o výměře 154 m2 a části pozemku 42/8 o výměře 57 m2. ZO schvaluje 9 hlasy přítomných zveřejnit záměr o prodeji pozemku 42/10 a části pozemku par. č. 42/8 v k. ú. Dolní Chvatliny.

6. Stanovení výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2024

Starosta navrhuje výši odměn pro neuvolněné zastupitele pro rok 2024 – s účinností od 1.1. 2024. Starosta ve výši 31 000 Kč, místostarosta ve výši 28 000 Kč, člen zastupitelstva ve výši 700 Kč, předseda KKO ve výši 1500 Kč, předseda finančního a kontrolního výboru ve výši 1250 Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy přítomných.

7. Výše vodného a stočného pro rok 2024

Starosta navrhuje z důvodu zvýšení sazby DPH vodné a stočné pro rok 2024 ve výši:

cena za 1 m3 pitné vody – 51 Kč včetně DPH, cena za 1 m3 odpadní vody – 51 Kč včetně DPH.

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Starosta navrhuje úpravu dodavatele internetového připojení – O2 z důvodu vybudování optické sítě. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy. Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy přítomných.

9. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Termín dalšího jednání zastupitelstva bude stanoven dle potřeby.

Jednání ukončeno v 18:45.

V Dolních Chvatlinách dne 18. 12. 2023

Zapsal:                                    Radek Sršeň

Zápis ověřil:                           Jakub Skočdopole,  Ing. Jaromír Jaroš

 

 

Komentáře jsou zavřeny.