Zápis ze zasedání OZ ze dne 15.9.2022

Zápis č. 202206 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 15.9. 2022

 

Přítomni:       Radek Sršeň, Zdeněk Štika, Věra Fundová, Jaroslav Hoření, Zdeňka Ebertová

Omluveni:     Ing. Iva Kuchařová, Pavel Vaněk, Ladislav Beran, Bc. Lukáš Hejduk

Zapisovatel:  Radek Sršeň

Ověřovatelé: Věra Fundová, Zdeňka Ebertová

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Doplacení úvěru
  3. Rozpočtové opatření č. 6/2022
  4. Prodej pozemku v k. ú. Mančice dle zveřejněného záměru
  5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  6. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 16:05 hodin s tím, že je přítomno 5 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 5 hlasy přítomných.

 

2. Doplacení úvěru

Starosta navrhuje doplacení úvěru – „Vodohospodářská infrastruktura obce Dolní Chvatliny“. OZ pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. Schváleno 5 hlasy přítomných.

 

3. Rozpočtové opatření číslo 6/2022

Starosta předložil obecnímu zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření číslo 6/2022. Schváleno 5 hlasy přítomných.

 

4. Prodej části pozemku č. 42/8 o výměře 33m2 k. ú. Mančice dle zveřejněného záměru.

Prodej části pozemku p. E.R. za částku obvyklou 200 Kč za m2. OZ pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. Schváleno 5 hlasy přítomných.

 

5. Různé

Obec Svojšice žádá o uzavření smlouvy o spolupráci při zajišťování požární ochrany JSDH Dolní Chvatliny – Mančice. OZ pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. Schváleno 5 hlasy přítomných.

Darovací smlouva na Řad vodovodu a  kanalizace včetně veřejné  části přípojek umístěných v pozemku p.č. 320/7 v k.ú. Mančice dle geodetické dokumentace skutečného provedení 4727 ze 4/2022. OZ pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. Schváleno 5 hlasy přítomných.

Smlouva na zřízení věcného břemene – pozemek p. č. 320/7 o výměře 1.107 m2, v k.ú. Mančice podle této smlouvy je vymezen geometrickým plánem číslo 172-222/2022 ze dne 19. 7. 2022. OZ pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. Schváleno 5 hlasy přítomných.

Žádost p. O.H. o odkup části pozemku č. 310/2 v K.Ú Mančice o výměře 26 m2.

ZO souhlasí s vyvěšením příslušného záměru o prodeji. Schváleno 5 hlasy přítomných.

Dle výzvy pana J.F. jako vlastníka nemovité věci (garáže v k.ú Dolní Chvatliny) k uplatnění zákonného předkupního práva – projednáno na minulém zasedání OZ. Zastupitelstvo za navrhovanou částku 400 000 Kč nebude uplatňovat předkupní právo. Schváleno 5 hlasy přítomných.

Předsedkyně kulturní komise obce Z. Ebertová přednesla poděkování všem členkám K.K.O a organizacím obce za účast na všech akcích za období 2018-2022. Starosta s místostarostou se k tomuto poděkování přidali a dále děkují všem členům zastupitelstva za práci v tomto období.

6. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 17:30 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 15. září 2022

Zapsal:                         Radek Sršeň

Zápis ověřil:                Věra Fundová, Zdeňka Ebertová

 

Komentáře jsou zavřeny.