Zápis ze zasedání OZ ze dne 13. 1. 2021

Zápis č. 202101 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 13. 1. 2021

 

Přítomni:         Ladislav Beran, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň, Pavel Vaněk, Bc. Lukáš Hejduk, Ing. Iva Kuchařová, Věra Fundová, Zdeňka Ebertová, Zdeněk Štika

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:   Radek Sršeň, ing. Iva Kuchařová

 

Program:

 

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Činnost OÚ za uplynulé období.

3. Projednání stížnosti

4. Záměr pronájmu nebytových prostor

5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.

6. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.00 hodin s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu.

 

3. Projednání stížnosti

Zastupitelstvu obce byla doručena stížnost pana H. na nevhodné jednání člena zastupitele obce Dolní Chvatliny p. H. Zastupitelstvu obce nepřísluší tuto stížnost projednat. Starosta obce je pověřen zasláním písemné odpovědi stěžovateli. Hlasování -  pro 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

 

4. Záměr pronájmu nebytových prostor

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením příslušného záměru.  Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

5. Různé – diskuse, žádosti a připomínky

Žádost M. R. o odkoupení části pozemku p. č. 310/10 v celkové výměře 69 m2 v k. ú. Mančice. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením příslušného záměru.  Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

Žádost spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Zastupitelstvo neschvaluje 9 hlasy přítomných připojení se k této kampani.

 

Žádost manželů U. o vyjádření se ke stavbě RD v Mančicích na p. č. 320/2. Zastupitelstvo pověřuje starostu 9 hlasy přítomných zajištěním právní konzultace a následné písemné vyjádření žadateli.

 

Žádost pana J. Ž. o vyjádření se k projektové dokumentaci stavby truhlářské dílny na p. č. 288/5 v k. ú Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo souhlasí 9 hlasy přítomných s předloženou projektovou dokumentací stavby truhlářské dílny a pověřuje starostu písemnou odpovědí žadateli.

 

6. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným

usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 18.30 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 13. ledna 2021.

 

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřili:    Radek Sršeň, ing. Iva Kuchařová

 

Komentáře jsou zavřeny.