Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28. 4. 2021

Zápis č. 202103

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 28. 4. 2021

 

Přítomni:         Ladislav Beran, Radek Sršeň, Bc. Lukáš Hejduk, Ing. Iva Kuchařová, Zdeněk Štika, Věra Fundová, Zdeňka Ebertová

Omluveni:       Jaroslav Hoření, Pavel Vaněk – zaměstnání

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:   Zdeněk Štika, Věra Fundová

 

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období.
  3. Přistoupení k memorandu.
  4. Žádost o připojení na sítě.
  5. Záměr prodeje obecního pozemku.
  6. Schválení závěrečného účtu obce.
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  8. Usnesení a závěr.

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.05 hodin s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu.

 

3. Přistoupení k memorandu

Starosta předložil znění memoranda o vzájemné spolupráci v rámci aktivit směřující k zabránění výstavby vysokorychlostní trati. Zastupitelstvo obce souhlasí s přistoupením k memorandu. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

4. Žádost o připojení na sítě

Zastupitelstvo souhlasí 7 hlasy přítomných s připojením na sítě pana M., pana PM, pana OH a paní BL za jasně stanovených podmínek a na své náklady. ZO pověřuje starostu, aby žadatele písemně informoval.

 

5. Záměr prodeje obecního pozemku

Zastupitelstvo obce souhlasí 7 hlasy přítomných s prodejem části obecního pozemku č. p. 310/10 o výměře 69 m2 v k. ú. Mančice za cenu 200 Kč/m2panu MR. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním příslušné kupní smlouvy.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí 7 hlasy přítomných s vyvěšením záměru na prodej pozemku p. č. 287/1 v k. ú. Dolní Chvatliny.

 

6. Schválení závěrečného účtu obce

Znění návrhu závěrečného účtu Obce za rok 2020 bylo zveřejněno dne 22. února 2021 na úřední desce OÚ a webových stránkách obce.

Při přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo Obce schvaluje závěrečný účet Obce za rok 2020 bez výhrad. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

7. Různé

R. Kostková předložila celkové náklady na hřbitov za posledních 5 let s cenovým návrhem na období příštích 5 let (2021-2026). Zastupitelstvo obce souhlasí 7 hlasy přítomných s cenou 70 Kč/m2/rok.

 

Žádost MH o projednání situace ohledně vysokorychlostní trati. ZO pověřuje 7 hlasy přítomných starostu písemnou odpovědí, že se obec připojila k výše zmíněnému memorandu.

 

Žádost MH o snížení platby za vodné. Zastupitelstvo obce nesouhlasí 7 hlasy přítomných s prominutím dlužné částky a souhlasí se splátkovým kalendářem se splatností nejdéle do jednoho roku.

 

Žádost pana OH o vydání souhlasu se stavbou jednosměrné neveřejné účelové komunikace na p. č. 320/7 v k. ú Mančice. Zastupitelstvo obce souhlasí 7 hlasy přítomných s projektovou dokumentací s podmínkou následného uzavření smlouvy o věcném břemeni pro přístup Obce Dolní Chvatliny k navrhovaným inženýrským sítím – hlavní řad vodovodu a kanalizace, které by, po vybudování, měly být převedeny do majetku Obce Dolní Chvatliny.

 

Jednání v 19.05 opouští pan Lukáš Hejduk.

 

Žádost VŘ o zprovoznění, opravu dešťové kanalizace u domu v Mančicích. Zastupitelstvo pověřuje 6 hlasy přítomných starostu prověřením situace na místě.

 

Žádost Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými Lesy o odkup obecního lesního porostu.  Zastupitelstvo nesouhlasí 6 hlasy přítomných s prodejem obecního lesního porostu.

 

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19.18 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 28. dubna 2021.

 

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřili:    Zdeněk Štika, Věra Fundová

 

 

Komentáře jsou zavřeny.