Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 11. 2021

Zápis č. 202107 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,

konaného v Dolních Chvatlinách dne 25. 11. 2021

 

Přítomni: Radek Sršeň, Bc. Lukáš Hejduk, Ing. Iva Kuchařová, Zdeněk Štika, Zdeňka Ebertová, Jaroslav Hoření, Pavel Vaněk, Věra Fundová příchod v 18:10

Omluveni: Ladislav Beran – nemoc

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Jaroslav Hoření, Pavel Vaněk

Program

1)      Úvod a usnášeníschopnost

2)      Činnost OÚ za uplynulé období

3)      Rozpočtové opatření 4/2021

4)      Obecně závazná vyhláška 1/2021(odpady)

5)      Nykos – dodatek

6)      Návrh standardů dopravní obslužnosti

7)      Různé – diskuze, žádosti a připomínky

8)      Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:00 hodin s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

2. Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu.

Příchod p. Fundové v 18:10.

Starosta informoval OZ o běžném provozu OÚ – proběhla oprava střech MŠ a OÚ, instalace topení v kanceláři OÚ a knihovně, lokální opravy místních komunikací v DCH, HCH a M, oprava veřejného osvětlení, podání žádosti na NSA – oprava povrchu víceúčelového hřiště.

Starosta podal zprávu o proběhlém přezkoumání hospodaření – audit. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

3. Rozpočtové opatření 4/2021

Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření 4/2021. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Obecně závazná vyhláška 1/2021(odpady)

Starosta přednesl návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku činí 1000Kč. Schváleno 7 hlasy přítomných, 1 hlas proti.

5. Nykos – dodatek smlouvy

Starosta informuje o novém dodatku ke smlouvě č. 1/2022 s firmou Nykos. ZO pověřuje starostu k podpisu dodatku. Schváleno 8 hlasy přítomných.

6. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Návrh standardů dopravní obslužnosti. Byla projednána dopravní obslužnost. OZ pověřuje starostu a místostarostu k jednání o výši příspěvku na dopravní obslužnost. Schváleno 8 hlasy přítomných.

7. Žádost ČEZ distribuce v zastoupení p. Jakubem Čvančarou o vyjádření  ke stavbě v Mančicích č. parc. 58/3. ZO souhlasí s umístěním stavby za podmínky zvýšení jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene na částku 10 000Kč. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Žádost pana F.Š. o připojení na obecní kanalizaci stavební parcela č. 90 v k. ú. Horní Chvatliny. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Žádost  o doplnění územního plánu Mančice parcelní číslo 43/1. OZ bere na vědomí a při změně územního plánu bude zařazeno do možných změn.

Žádost M.D. o odkup části pozemku č. 56/1 v k. ú. Mančicích o výměře 5m2 – zarovnání jeho pozemku. OZ souhlasí s vyvěšením záměru o prodeji pozemku.

Žádost pana J.R. o vydání povolení  ke stavbě garáže v Dolních Chvatlinách par. číslo 190 v k.ú Dolní Chvatliny. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Starosta přednesl návrh na uzavření smlouvy s firmou Rema-systém na zpětný odběr elektro-odpadu. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Schváleno 8 hlasy přítomných.

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným

usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 20.10 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 25. listopadu 2021.

 

Zapsal: Radek Sršeň

Zápis ověřili:   Jaroslav Hoření, Pavel Vaněk

 

Komentáře jsou zavřeny.