Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 17. 4. 2018

 Zápis č. 201803 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 17. 4. 2018

 

Přítomni:  František Protiva, Milan Štika, ing. Iva Kuchařová, Jarmila Havlínová, Jaroslav Hoření, Jarmila Dědková, Roman Jeřábek, Radek Sršeň

Omluveni:  Radek Štika nemoc

Hosté: manželé Vinklátovi

Zapisovatel: Radka Kostková

Ověřovatelé:  Jarmila Havlínová, Radek Sršeň

 

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost

2. Otevření obálek a posouzení nabídek na odprodej pozemků dle záměru

3. Činnost OÚ za uplynulé období

4. Informace o VHI

5. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018 (zkušební provoz)

6. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na příští volební období (2018-22)

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

8. Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18.00 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

2. Přítomní členové zastupitelstva otevřeli došlou obálku – nabídky na odkup pozemků v Dolních Chvatlinách. Byla doručena jedna obálka se dvěma žádostmi: o pozemek 1/10 za cenu 253Kč/m2 + DPH a pozemek č. 1/1 za tutéž cenu. Po vyhodnocení byla vybrána nabídka manželů V., kteří mají přednostní právo o pozemek 1/10. Zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemku č. 1/10 za cenu 253 Kč/m2 + DPH. Pokud manželé V. budou trvat na odkupu pozemku č. 1/1 do jednoho roku počínaje 18. 4. 2017 bude tento pozemek pro ně rezervován.

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemek č. 1/10 v souladu se zveřejněným záměrem a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

3. Starosta informuje zastupitelstvo o činnosti OÚ.

Probíhá instalace vodoměrných sestav k domovním přípojkám. Běžná činnost úřadu, jsou téměř rozdány popelnice na plasty. Byla dokončena oprava a zpevnění zbývající části přístupové cesty k ČOV.  Zastupitelstvo bere na vědomí.

Byla podána žádost o dotaci na spolufinancování VHI z fondu infrastruktury Středočeského kraje. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

4. Informace o VHI, postup I. a II. etapy.

Pokračuje připojování jednotlivých domácností na provoz ČOV a montáž vodoměrných sestav do vodoměrných šachet. Byly zahájeny práce na konečných terénních úpravách po stavbě VHI a odstraňování nedodělků zjištěných při předávání stavby. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

5. Stanovení ceny vodného a stočného

Paušální částka za vodoměr pro rok 2018 se stanovuje na 50 Kč.

Vodné pro rok 2018 se stanovuje na 40 Kč včetně DPH za 1 m3.

Stočné pro rok 2018, dle směrných čísel stanovených platnou vyhláškou č. 428/2001 v platném znění, se stanovuje na 40 Kč včetně DPH za 1 m3.

Cena stočného pro období od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018 se stanovuje na 816 Kč včetně DPH na osobu, která bude rozúčtována ve dvou fakturách.

Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod budou uzavřeny do 31. 5. 2018. Termín pro jejich podpis: Mančice dne 5. 5. 2018 od 17.00 v obecní klubovně v Mančicích č. 5, Horní Chvatliny dne 5. 5. 2018 od 14.00 v hasičárně v Horních Chvatlinách, Dolní Chvatliny 11. 5. 2018 v 17.00 hodin, místo konání bude upřesněno. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

 

6. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na příští volební období (2018 – 2022)

Starosta navrhuje v souladu se Zákonem o obcích stanovit pro příští volební období počet členů zastupitelstva na 7. Proti 7 hlasů, pro 1 hlas. Zastupitelstvo nesouhlasí se snížením počtu členů zastupitelstva 7 hlasy přítomných

 

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Pan P. žádá o odprodej pozemků, které obec vlastní v k. ú. Mlékovice. Proti 7 hlasů, zdržel se 1 hlas. Zastupitelstvo neschvaluje prodej 7 hlasy přítomných. 

 

Žádost manželů S. o odprodej části pozemku č. 310/10 v Mančicích. Zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením příslušného záměru na odprodej části pozemku č. 310/10 v Mančicích dle přiloženého nákresu 8 hlasy přítomných.

 

Zastupitelstvo souhlasí 8 hlasy přítomných s vyvěšením příslušného záměru na výpůjčku hasičské zbrojnice v Mančicích a sportovního areálu v Dolních Chvatlinách.

 

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce bude dle potřeby.

 

Jednání ukončeno v 19:25 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 17. dubna 2018.

Zapsala:                       Radka Kostková

Zápis ověřili:                 Jarmila Havlínová, Radek Sršeň