Zápis z ustavujícího zasedání

Obec Dolní Chvatliny
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny,
konaného dne 10. listopadu 2014 od 17:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00 hodin dosavadním starostou obce Františkem Protivou („dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (písemně poštou) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. října 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolní Chvatliny zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1. 11. 2014 do 10. 11. 2014, současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jarmilu Havlínovou, Romana Jeřábka a zapisovatelkou Radku Kostkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Výsledek hlasování: Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 0 hlasů.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny určuje ověřovateli zápisu Jarmilu Havlínovou, Romana Jeřábka a zapisovatelkou Radku Kostkovou.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Výsledek hlasování: Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 0 hlasů.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Volba starosty a místostarosty
a. určení počtu místostarostů
b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty
d. volba starosty
e. volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b. volba předsedy finančního výboru
c. volba předsedy kontrolního výboru
d. volba členů finančního výboru
e. volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

6) Diskuse

Bod 3 – volba starosty a místostarosty:
a. Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Další návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Výsledek hlasování: Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 0 hlasů.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

b. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Výsledek hlasování: Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 0 hlasů.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

c. Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Člen zastupitelstva pan Roman Jeřábek navrhuje tajné hlasování.

Výsledek hlasování pro tajné hlasování:
Pro – 4 hlasy, proti -5 hlasů, zdrželi se – 0 hlasů.

Výsledek hlasování pro veřejné hlasování:
Pro – 5 hlasů, proti – 4 hlasy, zdrželi se – 0 hlasů.

Návrh pro tajné hlasování nebyl schválen. Hlasování bude probíhat veřejně.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

d. navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Milan Štika navrhl zvolit do funkce starosty pana Františka Protivu (Návrh č. 1). Členka zastupitelstva paní Jarmila Dědková navrhuje na funkci starostky paní ing. Ivu Kuchařovou (Návrh č. 2). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelů i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh č. 1 – Výsledek hlasování: Pro – 5 hlasů, proti – 4 hlasy, zdrželi se – 0 hlasů.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny volí starostou Františka Protivu.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

e. navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan František Protiva navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Milana Štiku (Návrh č. 1), členka zastupitelstva paní Jarmila Dědková navrhuje paní ing. Ivu Kuchařovou (Návrh č. 2). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh č. 1 – Výsledek hlasování: Pro – 5 hlasů, proti – 4 hlasy, zdrželi se – 0 hlasů.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny volí místostarostou obce Dolní Chvatliny pana Milana Štiku.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod 4 – Zřízení finančního a kontrolního výboru:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Výsledek hlasování: Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 0 hlasů.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

b. volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan František Protiva navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní Jarmilu Havlínovou (Návrh č. 1). Člen zastupitelstva pan Radek Sršeň navrhuje paní Jarmilu Dědkovou (Návrh č. 2). O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh č. 1 – Výsledek hlasování: Pro – 5 hlasů, proti – 4 hlasy, zdrželi se – 0 hlasů.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny volí předsedou finančního výboru paní Jarmilu Havlínovou.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

c. volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan František Protiva navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru paní ing. Ivu Kuchařovou (Návrh č. 1), člen zastupitelstva pan Roman Jeřábek navrhl pana Radka Sršně (Návrh č. 2). O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh č. 1 – Výsledek hlasování: Pro – 5 hlasů, proti – 4 hlasy, zdrželi se – 0 hlasů.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny volí předsedou kontrolního výboru ing. Ivu Kuchařovou.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

d. volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan František Protiva navrhl zvolit členy finančního výboru pana Jana Fraňka a pana Oldřicha Marka (Návrh č. 1). Členka zastupitelstva Ing. Iva Kuchařová navrhuje za členy finančního výboru paní Jarmilu Dědkovou a pana Radka Sršně (Návrh č. 2). Hlasování proběhne po jednotlivých navržených kandidátech. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Jan Franěk
Výsledek hlasování: Pro – 5 hlasů, proti – 4 hlasy, zdrželi se – 0 hlasů.
Oldřich Marek
Výsledek hlasování: Pro – 5 hlasů, proti – 2 hlasy, zdrželi se – 2 hlasy.
Jarmila Dědková
Výsledek hlasování: Pro – 4 hlasy, proti – 5 hlasů, zdrželi se – 0 hlasů.
Radek Sršeň
Výsledek hlasování: Pro – 4 hlasy, proti – 3 hlasy, zdrželi se – 2 hlasy.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny volí za členy finančního výboru pana Jana Fraňka a pana Oldřicha Marka.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

e. volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan František Protiva navrhl zvolit členy kontrolního výboru pana Radka Sršně a pana Romana Jeřábka (Návrh č. 1). Členka zastupitelstva paní ing. Iva Kuchařová navrhuje za členy kontrolního výboru pana Romana Jeřábka a paní ing. Hanu Šedivou (Návrh č. 2). Hlasování proběhne po jednotlivých navržených kandidátech. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Roman Jeřábek
Výsledek hlasování: Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 0 hlasů.
Radek Sršeň
Výsledek hlasování: Pro – 4 hlasy, proti – 1 hlas, zdrželi se – 4 hlasy.

Ing. Hana Šedivá
Výsledek hlasování: Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 0 hlasů.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny volí za členy kontrolního výboru pana Romana Jeřábka a ing. Hanu Šedivou.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Bod 5 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 400,- Kč hrubého, a to ode dne 11. 11. 2014 Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce 7500,- Kč hrubého (§ 77 odst. 2, zákona o obcích) (Návrh č. 1). Paní ing. Iva Kuchařová navrhuje, aby za výkon funkce členům zastupitelstev byla poskytována měsíční odměna ve výši 280,- Kč hrubého, a odměna za výkon funkce místostarosty obce 7509,- Kč hrubého (Návrh č. 2). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Hlasování o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva:
Návrh č. 1. Výsledek hlasování: Pro – 4 hlasy, proti – 4 hlasy, zdrželi se – 1 hlas.
Návrh č. 2. Výsledek hlasování: Pro – 5 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 4 hlasy.

Usnesení o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 280,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Hlasování o odměně za výkon funkce neuvolněného místostarosty
Návrh č. 1. Výsledek hlasování: Pro – 0 hlasů, proti – 9 hlasů, zdrželi se – 0 hlas.
Návrh č. 2. Výsledek hlasování: Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 1 hlas.

Usnesení o odměně za výkon funkce neuvolněného místostarosty:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7 509,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, nebo předsedy komise ve výši 900,- Kč, a člena výboru zastupitelstva nebo komise ve výši 200,- Kč, a to ode dne jejich zvolení, resp. jmenování do funkce předsedy nebo člena výboru, či komise (§ 77 odst. 2 a § 102 odst. 2 zákona o obcích) (Návrh č. 1). Členka zastupitelstva paní Ing. Iva Kuchařová navrhuje za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, nebo předsedy komise odměnu ve výši 880,- Kč, a člena výboru zastupitelstva nebo komise bez odměn (Návrh č. 2). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování o odměnách předsedů výborů a komisí:
Návrh č. 1. Výsledek hlasování: Pro – 3 hlasy, proti – 4 hlasy, zdrželi se – 2 hlasy.
Návrh č. 2. Výsledek hlasování: Pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 3 hlasy.

Hlasování o odměnách členů výborů nebo komisí:
Návrh č. 1. Výsledek hlasování: Pro – 4 hlasy, proti – 4 hlasy, zdrželi se – 1 hlas.
Návrh č. 2. Výsledek hlasování: Pro – 4 hlasy, proti – 3 hlasy, zdrželi se – 2 hlasy.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, nebo komise ve výši 880,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy.
O odměně člena výboru, nebo komise nebylo rozhodnuto, rozhodnutí se odkládá na příští jednání zastupitelstva Obce.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. a) zákona o obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, budou takovému členovi zastupitelstva obce poskytovány odměny za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Výsledek hlasování: Pro – 9 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 0 hlasů.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny v souladu s § 77 odst. 3 písm. a) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Bod 6 – Diskuse

Pan Jaroslav Hoření vznesl dotaz, zda všichni zvolení členové výborů se svým zvolením souhlasí.
Za finanční výbor odpověděl pan František Protiva, že ano a za kontrolní výbor odpověděla ing. Iva Kuchařová, že také ano.
Starosta informuje o záměru jmenovat organizační a kulturní komisi.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 10. 11. 2014

Zapisovatel: Radka Kostková

Ověřovatelé: Jarmila Havlínová, dne 10. 11. 2014.

Roman Jeřábek, dne 10. 11. 2014.

Starosta: František Protiva, dne 10. 11. 2014.

Razítko obce: