Zápis č. 202003 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny

Zápis č. 202003 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 28. 5. 2020

 

Přítomni:        Ladislav Beran, Radek Sršeň, Pavel Vaněk, Zdeňka Ebertová, Věra Fundová, Ing. Iva Kuchařová, Zdeněk Štika

Omluveni:       Jaroslav Hoření a Bc. Lukáš Hejduk – zaměstnání

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:   Věra Fundová, Pavel Vaněk

 

Program:

 1. Úvod, usnášeníschopnost
 2. Činnost OÚ za uplynulé období
 3. Schválení Závěrečného účtu Obce za rok 2019
 4. Účetní závěrka Obce za rok 2019
 5. Účetní závěrka MŠ za rok 2019
 6. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 7. Odprodej obecního pozemku dle zveřejněného záměru.
 8. Souhlas se zařazením do územní působnosti MAS Podlipansko
 9. Návrh schválení Změny územního plánu
 10. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
 11. Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 16.00 hodin s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Starosta navrhuje zařadit bod č. 10 Schválení změny Řádu veřejného pohřebiště obce Dolní Chvatliny.  Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval ZO o běžném provozu obecního úřadu.

 

3. Schválení Závěrečného účtu Obce za rok 2019

Znění návrhu závěrečného účtu Obce za rok 2019 bylo zveřejněno dne 9. března 2020 na úřední desce OÚ a webových stránkách obce.

Při přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo Obce schvaluje závěrečný účet Obce za rok 2019 bez výhrad.

Schváleno hlasy přítomných 7 hlasy přítomných.

 

4. Účetní závěrka Obce za rok 2019

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Účetní závěrku Obce za rok 2019 7 hlasy přítomných.

 

5. Účetní závěrka MŠ za rok 2019

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Účetní závěrku MŠ za rok 2019 7 hlasy přítomných.

 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2020

ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 2/2020. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

7. Odprodej obecního pozemku dle zveřejněného záměru

Zastupitelstvo obce schvaluje 7 hlasy přítomných prodej pozemku p. č. 82/2 o výměře 11 m2 v k. ú. Mančice manželům S., za cenu 200 Kč/m2 a pověřuje starostu podepsáním příslušné kupní smlouvy.

 

8. Souhlas se zařazením do územní působnosti MAS Podlipansko

Zastupitelstvo obce schvaluje 7 hlasy přítomných zařazení obce Dolní Chvatliny do územní působnosti MAS Podlipansko.

 

9. Návrh změny č. 1 Územního plánu

Zastupitelstvo obce vydává změnu č. 1 Územního plánu Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo obce schvaluje 6 hlasy přítomných, pro 6 hlasů, zdržel se 1 hlas.

 

10. Schválení souhlasu se změnou řádu veřejného pohřebiště obce Dolní Chvatliny

Zastupitelstvo obce schvaluje 7 hlasy přítomných změnu Řádu veřejného pohřebiště obce Dolní Chvatliny.

 

11. Různé -  diskuze, žádosti a připomínky

 

12. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dne potřeby.

 

Jednání ukončeno v 17.40 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 28. 5. 2020.

 

 

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřili:   Věra Fundová, Pavel Vaněk

 

 

Komentáře jsou zavřeny.