Zápis č. 201805 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny

Zápis č. 201805 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 26. 7. 2018

 

Přítomni:         František Protiva, Milan Štika, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň, Radek Štika, ing. Iva Kuchařová

Omluveni:        Jarmila Havlínová, Roman Jeřábek  a Jarmila Dědková – zaměstnání

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:  Radek Sršeň, ing. Iva Kuchařová

 

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Přijetí dotace od Středočeského kraje

4. Plán financování a realizace obnovy kanalizace

5. Plán financování a realizace obnovy vodovodu

6. Různé – diskuze, žádosti a připomínky občanů

7. Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18.00 hodin s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

2. Starosta informuje zastupitelstvo o činnosti OÚ.

Je dokončena instalace vodoměrných sestav k domovním přípojkám. Zbývá ještě cca 10 případů, kde ještě nemají vodoměrnou šachtu. Běžná činnost úřadu, probíhá podepisování smluv s občany o provozu V a K. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Přijetí dotace od Středočeského kraje.

Naše obec uspěla se žádostí o dotaci ze Středočeského Infrastrukturního fondu, a to v konečné výši 698.979,- Kč. Starosta navrhuje zastupitelstvu, aby schválilo následující: Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje přijetí dotace ve výši 698.979,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Vodohospodářská infrastruktura Obce Dolní Chvatliny – vodovod Dolní Chvatliny„, ev. č. projektu ISF/ŽIV/035602/2018.  Podpisem této veřejnoprávní smlouvy je pověřen starosta Obce Dolní Chvatliny – František Protiva. Schváleno 6 hlasy přítomných.

4. Plán financování a realizace obnovy kanalizace.

Starosta předkládá zastupitelstvu zpracovaný „Plán financování a realizace obnovy kanalizace pro Obec Dolní Chvatliny na období 2019 až 2028“. Tento plán je zpracován dle metodiky poskytovatele dotace a v souladu s příslušnými právními předpisy. Předpokládá se tvorba prostředků ve výši 1.080.000,- Kč ročně v rámci rozpočtu obce. Schváleno 6 hlasy přítomných.

5. Plán financování a realizace obnovy vodovodu.

Starosta předkládá zastupitelstvu zpracovaný „Plán financování a realizace obnovy vodovodu pro Obec dolní Chvatliny na období 2019 až 2028“. Tento plán je zpracován dle metodiky poskytovatele dotace a v souladu s příslušnými právními předpisy. Předpokládá se tvorba prostředků ve výši 216.000,- Kč ročně v rámci rozpočtu obce. Schváleno 6 hlasy přítomných.

6. Různé – diskuze, žádosti a připomínky občanů.

Návrh na vyřazení neopravitelného drobného dlouhodobého majetku a podrozvahového majetku. Schváleno 6 hlasy přítomných.

Zastupitelstvo stanovuje nejzazší termín pro připojení domovních vodovodních šachet na vodovodní řad do 30. 9. 2018. Po tomto datu bude vodovodní přípojka placená obcí zrušena. Schváleno 6 hlasy přítomných.

 

7. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce bude dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:00 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 26. července 2018.

 

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřili:     Radek Sršeň, ing. Iva Kuchařová

 

Komentáře jsou zavřeny.