Zápis č. 201802 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,

konaného v Dolních Chvatlinách dne 27. 3. 2018

Přítomni:         František Protiva, Milan Štika, ing. Iva Kuchařová, Jarmila Havlínová, Jaroslav Hoření, Jarmila Dědková

Omluveni:        Radek Sršeň, Radek Štika, – zaměstnání,  Roman Jeřábek - nemoc

Zapisovatel:    Radka Kostková

Hosté:                Blanka Fialová – ředitelka MŠ

Ověřovatelé:    ing. Iva Kuchařová, Jaroslav Hoření

Program:       

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Informace o VHI.
  4. Rozpočtové opatření č. 1/2018.
  5. Účetní závěrka MŠ za rok 2017.
  6. Účetní závěrka Obce Dolní Chvatliny za rok 2017.
  7. Smlouvy o dílo – zemní práce – zpevnění místní komunikace u ČOV, servis VO.
  8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  9. Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.05 hodin s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

 

2. Starosta informuje zastupitelstvo o činnosti OÚ.

Probíhá instalace vodoměrných sestav k domovním přípojkám. Běžná činnost úřadu, jsou téměř rozdány popelnice na plasty. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Dále starosta navrhuje schválit smlouvu č. SD 111034 o poskytnutí služeb na  www.fiedler-magr.czJedná se o zajištění dálkového přístupu do ČOV a VDJ.

Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných.

Rovněž navrhuje schválit dodatek č. 2/2018 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství. Jedná se o změnu systému svozu plastů.

Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných.

Starosta informuje o možnosti požádat o dotaci na spolufinancování VHI a žádá zastupitelstvo o souhlas s podáním této žádosti na Středočeský kraj.

Zastupitelstvo souhlasí 6 hlasy přítomných s podáním žádosti o dotaci.

 

3. Informace o VHI, postup I. a II. etapy.

Pokračuje připojování jednotlivých domácností na provoz ČOV a montáž vodoměrných sestav do VDMŠ. Byly zahájeny práce na konečných terénních úpravách po stavbě VHI a odstraňování nedodělků zjištěných při předávání stavby. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2018.

Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných rozpočtové opatření číslo 1/2018.

 

5. Účetní závěrka MŠ za rok 2017.

Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných účetní závěrku Mateřské školy za rok 2017. 

 

Starosta doporučuje ke schválení žádost ředitelky MŠ o převod hospodářského výsledku MŠ z roku 2017 do rezervního fondu školy a zároveň čerpání fondu dle předložené žádosti paní ředitelky. Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných.

 

6. Účetní závěrka Obce Dolní Chvatliny za rok 2017.

Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných účetní závěrku Obce Dolní Chvatliny za rok 2017. 

 

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Pan P. žádá o odprodej části pozemku 371/2 o výměře 25 m2 - ostatní plocha p. č. 371/8 dle GP č. 129-143/2017 za cenu 200 Kč/m2.  Záměr byl řádně zveřejněn. Zastupitelstvo schvaluje prodej 6 hlasy přítomných. 

 

Žádost občanů z Mančic o opravu místní a účelové komunikace. Zastupitelstvo bere na vědomí 6 hlasy přítomných tuto žádost. Po skončení prací spojených s výstavbou vodovodu a kanalizace bude zajištěno poptávkové řízení na nejnutnější opravu místních komunikací v majetku Obce.

 

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků p. č. 1/10 o výměře 1178 m2 a  p. č. 1/1 o výměře 961 m2 v katastrálním území Dolní Chvatliny za cenu minimálně 250,- Kč/m2 bez DPH. Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných.

 

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dne 17. dubna 2018 od 18.00 hodin na Obecním úřadě.

 

 

Jednání ukončeno v 18:40 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 27. března 2018.

 

Zapsala:                       Radka Kostková

Zápis ověřili:               ing. Iva Kuchařová, Jaroslav Hoření