Zápis č. 201703 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,

konaného v Dolních Chvatlinách dne 22. 6. 2017

Přítomni:         František Protiva, ing. Iva Kuchařová, Milan Štika, Jarmila Dědková, Radek Sršeň, Jaroslav Hoření, Radek Štika

Omluveni:        Jarmila Havlínová – zaměstnání, Roman Jeřábek – zaměstnání

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:   Jarmila Dědková a Radek Sršeň

Hosté:             manželé Vinklátovi

 

Program:       

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Informace o VHI, postup I. a II. etapy.
  3. Návrh řešení budoucího zkušebního a řádného provozu vodovodu a ČOV
  4. Rozpočtové opatření č. 3.
  5. Veřejné osvětlení – možnost dotace.
  6. Schválení pronájmu bytu – Mančice.
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  8. Usnesení a závěr.

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.35 hodin s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

2. Informace o VHI, postup I. etapy

V březnu probíhaly práce na přípojkách a podružných řadech ČOV a vodovodu, je provedeno cca 80% objektů. Jsou prakticky dokončeny stavební na ČOV a provedeny zkoušky těsnosti. Pro připojení vodoměrných šachet je zpracován a odsouhlasen rozpočet na tyto práce, náklady (které nejsou předmětem I. etapy VHI ani dotace) nepřesáhnou 400 tis. Kč bez DPH. Starosta navrhuje potřebné práce zadat v souladu s naší směrnicí o veřejných zakázkách malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách firmě VPK Suchý, která nabídla nejnižší cenu. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

3. Návrh řešení budoucího zkušebního a řádného provozu vodovodu a ČOV

Starosta navrhuje, aby budoucí zkušební a řádný provoz ČOV a vodovodu byl zadán jako servisní činnost odborně způsobilé firmě, která toto provádí. Byly zatím osloveny tři firmy, které takto fungují v okolních obcích. Zatím poslala cenovou nabídku a návrh rámcové smlouvy jenom jedna, čeká se na vyjádření ostatních. Cenová relace se dle průzkumu pohybuje v rozmezí 100 až 200 tis. Kč.  Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

4. Rozpočtové opatření č. 3

Hlavním smyslem tohoto opatření, které bylo schváleno finančním výborem je zapojení do rozpočtu obce poskytnuté dotace na II. etapu VHI (Mančice a Horní Chvatliny) jak v příjmech, tak v odpovídajících výdajích s využitím rezervy z minulých let a úvěru. Rovněž se zde tvoří rezerva nákladů spojených s budoucím provozem ČOV a vodovodu. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

5. Veřejné osvětlení – možnost dotace

Starosta informuje přítomné, že je možnost požádat o krajskou dotaci na provedení II. etapy rekonstrukce VO a doporučuje zastupitelstvu, aby schválilo o ni požádat v návaznosti na vloni dokončenou I. etapu. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

6.  Schválení pronájmu bytu – Mančice

Do dnešního dne došly dvě žádosti o pronájem bytu v Mančicích ve smyslu zveřejněného záměru.

Zastupitelstvo schvaluje pronájem bytu M. V. v poměru hlasů 5 ku 2.

 

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost o odkup pozemku č. p. 1/10 v k. ú. Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru k prodeji. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných přijetí dotace na Vánoční koncert VDO od Města Kolín.

 

Žádost manželů S. o odkup části pozemku p. č. 310/10 v k. ú. Mančice. Žádost manželů D. o odkoupení části pozemku p. č. 317/7 v k. ú. Mančice.

 

Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru k prodeji části pozemku p. č. 310/10, p. č. 317/7 v k. ú. Mančice a pozemku p. č. 371/1 v k. ú. Dolní Chvatliny. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

Smlouva o umístění a provozování kontejneru na textil s firmou TextilEco a. s. Schváleno 6 hlasy přítomných, 1 hlas se zdržel.

 

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

 

Jednání ukončeno v 18:50 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 22. června 2017.

 

Zapsala:                       Radka Kostková

Zápis ověřili:              Jarmila Dědková a Radek Sršeň