- Informační server obce Dolní Chvatliny - https://www.dolnichvatliny.cz -

Zápis č. 201702

Posted By Radka Kostková On 5.4.2017 @ 10:19 am In Informace,Úřední deska,Zápisy ze zasedání | No Comments

 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 4. 4. 2017

Přítomni: František Protiva, ing. Iva Kuchařová, Milan Štika, Jarmila Dědková, Radek Sršeň, Jaroslav Hoření, Radek Štika, Roman Jeřábek, Jarmila Havlínová

Zapisovatel:   Radka Kostková

Ověřovatelé:  Jarmila Havlínová a ing. Iva Kuchařová

Hosté:             manželé Vinklátovi                

Program:       

 

 1. Úvod, usnášeníschopnost.
 2. Informace o VHI, postup I. etapy.
 3. VHI II. etapa Mančice a Horní Chvatliny – dodatek ke smlouvě dle požadavků MZe.
 4. Smlouvy o dotacích pro VDO ze strany Města Kolín.
 5. Rozpočtové opatření č. 2.
 6. Závěrečná zpráva o kontrole hospodaření Obce za rok 2016.
 7. Účetní závěrka za rok 2016 – MŠ.
 8. Účetní závěrka za rok 2016 – Obec.
 9. Závěrečný účet Obce za rok 2016.
 10. Schválení prodeje a pronájmů pozemků.
 11. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
 12. Usnesení a závěr.

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:09 s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

2. Informace o VHI, postup I. etapy

V březnu probíhaly práce na přípojkách a podružných řadech ČOV a vodovodu, je provedeno cca 50% objektů. Jsou dokončeny hlavní betonáže na ČOV a je připraveno k provedení zkoušek těsnosti. Pro připojení vodoměrných šachet pracujeme na návrhu rozpočtu na tyto práce, pokud náklady (které nejsou předmětem I. etapy VHI ani dotace) nepřesáhnou 500 tis. Kč bez DPH, navrhuje starosta potřebné práce zadat v souladu s naší směrnicí o veřejných zakázkách malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

3. VHI II. etapa Mančice a Horní Chvatliny výběr zhotovitele

Starosta seznámil přítomné se zněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 2. 2017 na II. etapu VHI. Předmětem dodatku je konkretizace uznatelných a neuznatelných nákladů pro účely dotace tak, jak doporučil poskytovatel dotace. Předmět, cena ani termín dokončení díla uvedeného ve Smlouvě se nemění. Zastupitelstvo souhlasí s tímto dodatkem a pověřuje starostu jeho podpisem. Schváleno 9 hlasy přítomných

Obec již má příslušná povolení a projektovou dokumentaci na přípojky VHI pro Horní Chvatliny a Mančice.

4. Smlouvy o dotacích pro VDO ze strany Města Kolín.

Radou Města Kolína byly schváleny dotace na dopravu VDO na festivaly v SRN (Kamenz a Schlema). Zastupitelstvo s přijetím těchto dotací souhlasí a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 5. Rozpočtové opatření č. 2/2017 

Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 2/2017, které spočívá ve srovnání dotace ze státního rozpočtu a navýšení daně z převodu. Schváleno 9 hlasy přítomných.

6.  Závěrečná zpráva o kontrole hospodaření Obce za rok 2016.

Dne 17. 2. 2017 byla provedena závěrečná kontrola hospodaření obce ze strany krajského úřadu za rok 2016 s výsledkem: Bez závad. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7. Účetní závěrka za rok 2016 – MŠ.

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Dolní Chvatliny sestavenou k 31. 12. 2016. Zisk ve výši 74.881,96 Kč bude převeden do rezervního fondu příspěvkové organizace. Schváleno 9 hlasy přítomných.

8. Účetní závěrka za rok 2016 – Obec.

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Účetní závěrku Obce Dolní Chvatliny sestavenou k 31. 12. 2016. Schváleno 9 hlasy přítomných.

9. Závěrečný účet Obce za rok 2016.

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Schváleno 9 hlasy přítomných.

10. Schválení prodeje a pronájmů pozemků.

Na základě řádně zveřejněného záměru zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s panem V. B. o zemědělském pachtu na p. č. 128/1 v k. ú. Mlékovice, tak, jak je v záměru uvedeno. Rovněž tak souhlasí s uzavřením kupních smluv na prodej částí pozemků v Mančicích, také dle zveřejněného záměru, a v souladu s příslušnými geometrickými plány. Zároveň tímto pověřuje starostu podpisem příslušné pachtovní a kupních smluv. Schváleno 9 hlasy přítomných.

11. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

- starosta seznámil přítomné s cenovou nabídkou na autobusové čekárny (cena cca 300000,- Kč), vzhledem k tomu, že u každé zastávky v jednom směru již kryté zastávky jsou, nedoporučuje budování dalších. Mimo jiné z důvodu, že Obec nemá dostatečné prostory pro tyto zastávky. Zastupitelstvo bere na vědomí.

- zastupitelé byli seznámeni s návrhem  firmy X energie, s.r.o., na změnu dodavatele el. energie včetně vyčíslené možné úspory. Zastupitelstvo bere na vědomí.

- Svoz velkoobjemového odpadu bude proveden v sobotu 22. dubna 2017. Kontejnery budou v Mančicích (požární zbrojnice – R. Sršeň), Horní Chvatliny (na návsi – I. Kuchařová) a Dolní Chvatliny (1x u Obecního úřadu – R. Štika), (1x  naproti č. p. 24 Štikovi – J. Hoření) v době od  9.00 do 11.00 hodin.

- Zastupitelstvo schvaluje vypsat záměr na pronájem bytu v Mančicích. Schváleno 9 hlasy přítomných.

- Podání žádosti o příspěvek od Města Kolín na vánoční koncert VDO. Schváleno 9 hlasy přítomných.

- Žádost ředitelky MŠ o použití rezervního fondu na obnovu vybavení kuchyně a MŠ. Schváleno 9 hlasy přítomných.

- Smlouva č. 359/6/2017 o převzetí biologicky rozložitelných odpadů v zařízení Kompostárna Radim. Zastupitelstvo schvaluje předmětnou smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem. Schváleno 9 hlasy přítomných.

- Žádost paní Ebertové, zda by si mohli svépomocí udělat zpevněnou plochu u kapličky v Mančicích na posezení pro občany. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Zastupitelstvo schvaluje starostovi proplacení zbývající dovolené z roku 2016. Pro 8 hlasů, proti 1 hlas.

12. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:11 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 4. dubna 2017.

Zapsala:                       Radka Kostková

Zápis ověřili:               Jarmila Havlínová a Ing. Iva Kuchařová


Article printed from Informační server obce Dolní Chvatliny: https://www.dolnichvatliny.cz

URL to article: https://www.dolnichvatliny.cz/informace/zapis-c-201702/

Copyright © 2009 Informační server obce Dolní Chvatliny. All rights reserved.