Zápis č. 201701 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny

konaného v Dolních Chvatlinách dne 7. 2. 2017

Přítomni:         František Protiva, ing. Iva Kuchařová, Milan Štika, Jarmila Dědková, Radek Sršeň, Jaroslav Hoření, Radek Štika, Roman Jeřábek, Jarmila Havlínová

Zapisovatel:     Radka Kostková

Ověřovatelé:      Jarmila Dědková a Radek Sršeň

 Program:       

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Informace o VHI, postup I. etapy.
  3. VHI II. etapa Mančice a Horní Chvatliny výběr zhotovitele.
  4. Rozpočtové opatření č. 1.
  5. Závazné ukazatele pro MŠ na rok 2017.
  6. Odměny neuvolněných zastupitelů pro rok 2017.
  7. Inventury 2016.
  8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  9. Usnesení a závěr.

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:10  s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Dne 17. 2. 2017 bude provedena závěrečná kontrola hospodaření obce ze strany krajského úřadu za rok 2016.

Byly doručeny posudky stavu stromů (50 ks), které provedl znalec v oboru ochrany přírody – posuzování stavu dřevin z hlediska zdravotního stavu s ohledem na bezpečnost. Stromy jsou popsány a konkrétně navrženo jejich ošetření, resp. pokácení.  Zastupitelstvo souhlasí s navrženým kácením stromů tak, jak je v posudku uvedeno. OÚ vydá příslušná povolení pro obec. Vlastní kácení bude provedeno ve spolupráci s SDH Mančice a Dolní Chvatliny a s firmou na kácení v obtížných podmínkách. SDH Mančice a Dolní Chvatliny mají odborně školené pracovníky. Odpovídá starosta.

Pro 7 hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 1 hlas. Schváleno 7 hlasy přítomných.

Starosta seznámil přítomné se zněním dodatku č. 1/2017 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství, uzavřené s firmou NYKOS a. s. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením tohoto dodatku a pověřuje starostu jeho podpisem. Schváleno 9 hlasy přítomných.

2. Informace o VHI, postup I. etapy

S ohledem na počasí se v pracích na VHI nemohlo prakticky pokračovat, probíhaly pouze přípravné práce pro betonáž ČOV a vodojemu.

3. VHI II. etapa Mančice a Horní Chvatliny výběr zhotovitele

Ve dnech 26. 1. 2017 a 2. 2. 2017 provedla hodnotící komise posouzení nabídek zhotovitelů na druhou etapu VHI Dolní Chvatliny pro části obce Horní Chvatliny a Mančice.

Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím hodnotící komise pro výběr zhotovitele I. etapy vodohospodářské infrastruktury. Na základě splnění povinných kriterií zadávacího řízení všemi uchazeči byl vybrán a komisí doporučen zastupitelstvu ke schválení účastník, který nabídl 2. nejnižší cenu realizace projektu, s tím, že účastník, který nabídl nejnižší cenu, musel být vyřazen, protože nedoplnil v náhradním termínu povinné údaje dle zadávacího řízení (v souladu s platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o ZVZ). Podmínkou zadávacího řízení byl také souhlas s úplným zněním smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu starosta navrhuje zastupitelstvu následující usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr zhotovitele na základě výsledku veřejné zakázky „Vodohospodářská infrastruktura obce Dolní Chvatliny – kanalizace a vodovod Horní Chvatliny a Mančice“ s firmou „Společnost Dolní Chvatliny“, a zároveň pověřuje starostu obce, aby po uplynutí zákonné lhůty podepsal smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem.

Schváleno 9 hlasy přítomných.

4. Rozpočtové opatření č. 1/2017 

Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 1/2017, které spočívá ve srovnání dotace ze státního rozpočtu a navýšení daně z převodu. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit předložené rozpočtové opatření. Schváleno 9 hlasy přítomných.

5.  Závazné ukazatele pro MŠ na rok 2017

Starosta navrhuje stanovit následující závazné ukazatele k poskytnutí příspěvku na provoz MŠ v roce 2017 takto: Schválené finanční prostředky ve výši 300 000,- Kč budou poukázány na běžný účet MŠ v termínu nejdéle do 28. 2. 2017. Schváleno 9 hlasy přítomných.

6. Odměny neuvolněných zastupitelů pro rok 2017

Výše odměn neuvolněných zastupitelů se proti roku 2016 nemění. Schváleno 9 hlasy přítomných.

7. Inventury 2016

Předseda hlavní inventurní komise seznámil OZ s průběhem inventarizace a s inventarizační zprávou za rok 2016. Zastupitelstvo bere na vědomí.

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost  o  pronájem  zemědělského  pozemku  č. 128/1 v k. ú. Mlékovice.  Zastupitelstvo  schvaluje 9  hlasy  přítomných  vypsat  záměr na pronájem za podmínek: minimální výše nájemného 2000,-Kč za hektar + daň, pronájem dle OZ – zemědělský pacht.

Paní Jarmila Dědková podala ústní žádost, zda by byla možnost vybudovat ve všech třech obcích zastřešené autobusové zastávky ve směru na Zásmuky. Po zjištění cenové nabídky zastupitelstvo rozhodne.

9. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 18:05 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 7. února 2017.

Zapsala:                       Radka Kostková

Zápis ověřili:             Jarmila Dědková a Radek Sršeň