Zápis č. 201611 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 20. 12. 2016

 

Přítomni:         František Protiva, ing. Iva Kuchařová, Milan Štika, Jarmila Dědková, Radek Sršeň, Jaroslav Hoření, Jarmila Havlínová, Radek Štika

Omluveni:        Roman Jeřábek

 

Zapisovatel:   Radka Kostková

Ověřovatelé:  Jarmila Havlínová, Iva Kuchařová

 Program:       

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Informace o VHI, postup I. etapy.
  3. Rozpočtové opatření č. 4/2016.
  4. Rozpočet na rok 2017.
  5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  6. Usnesení a závěr.

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:15  s tím, že je přítomno 8  členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Dne 18. 11. 2016 byla provedena dílčí kontrola hospodaření obce ze strany krajského úřadu s výsledkem bez závad. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v Dolních Chvatlinách (výměna VO k č. p. 54 v Dolních Chvatlinách).

Minulý týden byly doručeny posudky stavu stromů (50 ks), které provedl znalec v oboru ochrany přírody – posuzování stavu dřevin z hlediska zdravotního stavu s ohledem na bezpečnost. Stromy jsou popsány a konkrétně navrženo jejich ošetření, resp. pokácení. V neděli se vlivem velkého větru rozlomila lípa na hřbitově. V pondělí bylo odbornou firmou provedeno pokácení části zbytku stromu, aby nedošlo k bezprostřednímu ohrožení osob. Pak byl zahájen úklid spadlých větví vlastními silami. Zastupitelstvo souhlasí s uklizením dřeva za odvoz, pracovníkům, kteří s úklidem začali. Odpovídá starosta.

 

2. Informace o VHI, postup I. etapy.

K dnešnímu dni jsou dokončeny hlavní řady vodovodu a kanalizace v Dolních Chvatlinách, pokračují betonářské a armovací práce na vodojemu a ČOV. V průběhu ledna se uvažuje se zahájením zřizování vlastních domovních přípojek. Přibližně dvacet odběratelů má již nainstalovánu vodoměrnou šachtu.

Ve spolupráci s paní Hrstkovou jsme podali na krajský úřad žádost o povolení provozu vodovodu a ČOV.

 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2016. 

Finanční výbor předložil návrh rozpočtového opatření č. 4/2016, který hlavně spočívá ve srovnání dotací a daňových příjmů ke konci roku. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit předložené rozpočtové opatření. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Rozpočet na rok 2017.

Návrh rozpočtu obce na  rok 2017 byl v paragrafové podobě řádně zveřejněn, k dnešnímu dni nebyla na obecní úřad doručena jakákoliv připomínka k tomuto návrhu. Zastupitelstvo Obce schvaluje 8 hlasy přítomných rozpočet na rok 2017 v paragrafovém znění.

 

5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Byl vyvěšen záměr na prodej části pozemku v Mančicích 310/3 o výměře cca 34 m2 a 37 m2. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem J. Č., L. Č. a K. V. Zastupitelstvo navrhuje cenu 200 Kč za 1 m2.

Zastupitelstvo Obce schvaluje 8 hlasy.

 

Starosta podává návrh na dořešení fasády – východní strana budovy MŠ systémem Lifebrick, náklady jsou odhadovány na přibližně 220 000,- Kč bez DPH formou dodávky „na klíč“. Doporučuje tuto akci schválit a realizovat v I. pololetí 2017. Zastupitelstvo navrhuje projednat snížený obsah nabídky (pouze sokl) – odpovídá starosta.

 

6. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

 

Jednání ukončeno v 18:30 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 20. prosince 2016.

 

 

Zapsala:                       Radka Kostková

 

 

 

Zápis ověřili:               Jarmila Havlínová

Iva Kuchařová