Zápis č. 201608 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného dne 16. 8. 2016

Zápis č. 201608 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 16. 8. 2016

 

Přítomni: František Protiva, Roman Jeřábek, Radek Štika, ing. Iva Kuchařová, Jarmila Havlínová, Milan Štika, Radek Sršeň, Jaroslav Hoření, Jarmila Dědková

Zapisovatel: Radka Kostková

Ověřovatelé: Jarmila Havlínová, Radek Sršeň

 

Program:       

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Informace o VHI.
  3. Nákup nemovitosti v Dolních Chvatlinách.
  4. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  5. Usnesení a závěr.

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:35 s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále navrhuje opravit znění výroku usnesení 4. odstavce článku 11., uvedené v zápisu č. 201603 ze dne 29. 3. 2016. Nové znění uvedeného odstavce včetně výroku usnesení je:  „Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje bezúplatný převod podílu 1/14 na pozemcích p. p. č. 415/1 a 415/2, které jsou zapsané na listu vlastnictví č. 428 pro katastrální území Dolní Chvatliny, obec Dolní Chvatliny v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, z vlastnictví České republiky-ÚZSVM do vlastnictví Obce Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.“

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů a formální opravě zápisu č. 201603. Schváleno 9 hlasy přítomných.

2. Vodohospodářská infrastruktura 

V tomto týdnu byly zahájeny přípravné práce na realizaci I. etapy VHI v části obce – Dolní Chvatliny. Začne se stavbou základové desky pro vodojem a ČOV na pilotech, souběžně se budou pokládat hlavní řady a vystrojovat studna společně se zřízením ochranného pásma vodního zdroje. Pro části obce Horní Chvatliny a Mančice je již požádáno o dotaci na MZe. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Nákup nemovitosti v Dolních Chvatlinách

Starosta předkládá návrh zakoupit do majetku obce stodolu a přilehlý pozemek, který slouží jako účelová komunikace pro přístup k budově OÚ a dalším dvěma nemovitostem. Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem č. P-16-002/2016 jako tržní. Zastupitelstvo obce souhlasí a pověřuje starostu podpisem příslušné kupní smlouvy. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Zastupitelstvo obce dále schvaluje přijetí účelového daru od V. M. na nákup této nemovitosti dle předložené smlouvy. Pro 8 hlasů, 1 hlas se zdržel. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Starosta předložil návrh smlouvy o věcném břemeni na pozemku u pomníku v Mančicích dle smlouvy č.:  IE-12-6005397/001, navrhovaná částka činí požadovaných 5 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením této smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Dále předkládá dodatek ke smlouvě o odběru elektrické energie na zřízení nového odběrného místa pro vodovod a ČOV. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením této smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. Schváleno 9 hlasy přítomných.

5. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:40 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 16. srpna 2016.

 

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Jarmila Havlínová, Radek Sršeň