Zápis č. 201607 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,

konaného v Dolních Chvatlinách dne 27. 7. 2016

 

Přítomni: František Protiva, Roman Jeřábek, Radek Štika, ing. Iva Kuchařová, Jarmila Havlínová, Milan Štika, Radek Sršeň, Jaroslav Hoření

Omluveni:      Jarmila Dědková – dovolená

 

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:  Radek Štika, Roman Jeřábek

 

Program:       

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Informace o dotacích na VHI.
  3. Dodatek č. 2 smlouvy se zhotovitelem (upřesnění čísla b. ú. zhotovitele).
  4. Výběr „administrátora“ veřejné zakázky na VHI Horní Chvatliny a Mančice.
  5. Veřejná zakázka malého rozsahu – výběr zhotovitele a SOD na VO.
  6. Rozpočtové opatření č. 2/2016.
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  8. Usnesení a závěr.

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:32 s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále navrhuje doplnit bod č. 3 na: Dodatek č. 2 smlouvy se zhotovitelem (nové číslo b. ú. zhotovitele).  Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

2. Dotace MZe – Vodohospodářská infrastruktura 

Dne 6. 6. 2016 byla na MZe podepsána rozhodnutí o dotaci na vodovod a na kanalizaci a ČOV. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

3. Dodatek smlouvy se zhotovitelem (upřesnění dle pokynů MZe).

Starosta předkládá návrh dodatku č. 2 ke smlouvě se zhotovitelem VHI. Tímto dodatkem se stanovuje jedinečné číslo účtu zhotovitele pro akci VHI. Nic se nemění na předmětu ani způsobu provedení díla, rovněž tak se nic nemění na celkové ceně díla. Zastupitelstvo obce dodatečně souhlasí a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

4. Výběr „administrátora“ veřejné zakázky na VHI Horní Chvatliny a Mančice.

Byly předloženy 2 nabídky v ceně: 205 000 Kč bez DPH a 190 000 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy na výběr zhotovitele na VHI Horní Chvatliny a Mančice s firmou, která podala nižší nabídku Advokátní kancelář – Pelikán Krofta Kohoutek. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

5. Veřejná zakázka malého rozsahu – výběr zhotovitele a smlouvy o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení.

Byly osloveny firmy: Jan Franěk, Petr Volenec, firma From, Energo Final, VPK Suchý a Elektro, Uhlířské Janovice. Nabídka přišla pouze jedna, a to VPK Suchý. Hodnotící komise tuto nabídku doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelstvo Obce s výběrem souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy dle zadávacího řízení. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2016.

Starosta přednesl zprávu finančního výboru, který projednával rozpočtové opatření č. 2/2016. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Starosta předložil návrh kupní smlouvy s připomínkami kupujícího na pozemek č. 1/1 v k. ú. Dolní Chvatliny o výměře 961 m2. Zastupitelstvo Obce s připomínkami nesouhlasí, schvaluje prodej pozemku dle vzorového návrhu kupní smlouvy. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

Starosta předkládá Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IE-12-6005397/001.   Zastupitelstvo Obce nesouhlasí s uvedenou částkou za věcné břemeno a požaduje částku 5000 Kč bez DPH. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno ve 20:10 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 27. července 2016.

Zapsala:                       Radka Kostková

Zápis ověřili:                 Radek Štika, Roman Jeřábek