Zápis č. 201606 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,

konaného v Dolních Chvatlinách dne 16. 6. 2016

Přítomni: František Protiva, Roman Jeřábek, Radek Štika, ing. Iva Kuchařová, Jarmila Havlínová, Milan Štika,

Omluveni: Jarmila Dědková, Jaroslav Hoření – dovolená, Radek Sršeň – zaměstnání.

 

Zapisovatel: Radka Kostková

Ověřovatelé: Milan Štika, ing. Iva Kuchařová

 

 Program:       

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Smlouva o úvěru na VHI.

3. Dodatek smlouvy se zhotovitelem (upřesnění dle pokynů MZe).

4. Veřejná zakázka malého rozsahu – veřejné osvětlení (dotace, komise).

5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.

6. Usnesení a závěr.

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:04 s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále navrhuje změnit bod č. 4 na: Věcné břemeno ČEZ – Horní Chvatliny. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

 

2. Smlouva o úvěru – Vodohospodářská infrastruktura 

Dne 6. 6. 2016 bylo komisí provedeno hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na úvěr. Z oslovených 5 bank odpověděly ve lhůtě pouze dvě ČS a.s. a KB a.s. Hodnotící komise doporučuje zastupitelstvu uzavřít Smlouvu o úvěru s ČS a.s, tato banka podala nejvýhodnější nabídku dle zadávacích podmínek. Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje uzavření příslušné smlouvy dle návrhu smlouvy zaslané poskytovatelem úvěru a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Schváleno 6  hlasy přítomných.

 

3. Dodatek smlouvy se zhotovitelem (upřesnění dle pokynů MZe).

Starosta předkládá návrh dodatku č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem VHI. Tímto dodatkem se dle požadavku poskytovatele dotace specifikují (rozdělují) náklady na zhotovení díla dle konkrétních oblastí (Vodovod, ČOV a kanalizace, DPH). Nic se nemění na předmětu ani způsobu provedení díla, rovněž tak se nic nemění na celkové ceně díla. Zastupitelstvo obce souhlasí a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Schváleno 6 hlasy přítomných.

 

4. Věcné břemeno ČEZ – částečná kabeláž el. rozvodů Horní Chvatliny).

Starosta předkládá návrh smlouvy o věcném břemeni – služebnosti č. IP-12-6000053/VB/13A. Zastupitelstvo obce souhlasí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Schváleno 6 hlasy přítomných.

 

5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Starosta předkládá Dodatek č. 2 ke stanovám Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko, jedná se o uvedení do souladu se současně platnou legislativou článků 12 a 13 původních stanov svazku z roku 1999. Zastupitelstvo Obce schvaluje uvedený dodatek č. 2 a pověřuje starostu obce jeho podpisem. Schváleno 6 hlasy přítomných.

6. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 18:40 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 16. června 2016.

Zapsala:                      Radka Kostková

Zápis ověřili:               Milan Štika, ing. Iva Kuchařová