Zápis č. 201605 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,

konaného v Dolních Chvatlinách dne 2. 6. 2016

Přítomni:         František Protiva, Jaroslav Hoření, Roman Jeřábek, Radek Štika,   Jarmila Dědková, Jarmila Havlínová, Milan Štika, Radek Sršeň – (dostavil se v 18.19 hodin)

Omluveni:       Ing. Iva Kuchařová – zaměstnání       

Zapisovatel:   Radka Kostková

Ověřovatelé:  Radek Štika, Roman Jeřábek

 

 Program:       

 1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Vodohospodářská infrastruktura, stav dotací.
3. Jmenování hodnotící komise – úvěr.
4. Veřejná zakázka malého rozsahu – veřejné osvětlení (dotace, komise).
5. Stanovení poplatku za provoz hřbitova a pronájem hrobového místa.
6. Věcné břemeno ČEZ.
7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
8. Usnesení a závěr.

 1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:04 s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

2. Vodohospodářská infrastruktura 

Smlouva

Rozhodnutím Zastupitelstva Středočeského kraje byla naší obci přidělena dotace ve výši 2 760 000 Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím této dotace a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle vzoru zaslaného poskytovatelem dotace a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Schváleno 7 hlasy přítomných.

Starosta  podává  informaci  o  terénní  projektové činnosti  na domovních  přípojkách,  které proběhlo 3. -5. května 2016. Přípojky byly zaměřeny a projednány s vlastníky téměř všech domů, či bytových jednotek (pouze 4 vlastníci odmítli). Nyní se pracuje na vlastní dokumentaci.

Dnem 18. 4. 2016 jsme se stali dobrovolnými plátci DPH pro činnosti spojené s vodovodem a kanalizací, včetně ČOV.

3. Jmenování hodnotící komise – úvěr na VHI.

Starosta   navrhuje   jmenovat  hodnotící  komisi   pro   výběr   poskytovatele    úvěru   ve   složení:

J. Hoření, F. Protiva, M. Štika a J. Havlínová. Jako odborný poradce – zástupce ERV. První jednání komise bude 6. 6. 2016 od 11.45 hodin v kanceláři obecního úřadu (otevírání obálek ve 12.00 hodin).

Schváleno 7 hlasy přítomných.

4. Veřejná zakázka malého rozsahu – veřejné osvětlení (dotace, komise).

Zastupitelstvem Středočeského kraje byla obci přiznána dotace na částečnou rekonstrukci veřejného osvětlení. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím této dotace a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle vzoru zaslaného poskytovatelem dotace a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Dále stanovuje hodnotící komisi pro tuto veřejnou zakázku ve složení: M. Štika, R. Jeřábek, ing. I. Kuchařová, F. Protiva, Radek Sršeň.

V souladu s naší směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona zastupitelstvo souhlasí s oslovením firem: Jan Franěk, Petr Volenec, Ing. Josef Nouzák – Bečváry, Elektroinstalace Filip – Uhlířské Janovice, Energo Final – Radim, FROM – Kolín. (Dostavil se další člen ZO Radek Sršeň). Schváleno 8 hlasy přítomných.

5. Stanovení poplatku za provoz hřbitova a pronájem hrobového místa.

Zastupitelstvo obce, na základě předložené kalkulace, stanovuje výši hřbitovního poplatku včetně nákladů na provoz a služeb na 70,- Kč za metr čtvereční a jeden rok. Nové smlouvy budou uzavírány na období 5 let. Schváleno 8 hlasy přítomných.

6. Věcné břemeno ČEZ.

Zastupitelstvo  souhlasí  s  uzavřením  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti IP-12-6007674/VB/1,  Dolní Chvatliny, příp. kNN pro p. č. 288/5. Cena za toto věcné břemeno je 11 000 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Schváleno 8 hlasy přítomných.

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost ZŠ speciální v Kouřimi o finanční příspěvek. Zastupitelstvo Obce schvaluje příspěvek ve výši 2500 Kč 8 hlasy přítomných.

Žádost J. M. o koupi parcely p. č. 1/1 v k. ú. Dolní Chvatliny.

K dnešnímu dni nedošla žádná další nabídka, resp. námitka proti prodeji. Záměr byl řádně a příslušnou dobu zveřejněn.

Zastupitelstvo schvaluje tuto žádost a pověřuje starostu obce podpisem příslušné kupní smlouvy Schváleno 7 hlasy přítomných, zdržel se 1 hlas.

Radek Štika podal informaci o pořádání dětského dne 5. 6. 2016.

Starosta informoval, že 22. 6. 2016 od 15.00 hodin v obecní klubovně Mančice 5 se bude konat první veřejné projednávání územního plánu.

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:07 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 2. června 2016.

Zapsala:                      Radka Kostková

Zápis ověřili:             Radek Štika, Roman Jeřábek