Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Mlékovice

 Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb.  v platném znění záměr pronájmu pozemku v katastrálním území Mlékovice p. č. 128/1 o výměře 20508 m2 –  ovocný sad.

Pozemek je v majetku Obce Dolní Chvatliny a je určen k zemědělskému využití.

Minimální výše nájemného 2000,-Kč za hektar + daň z nemovitosti, pronájem  dle OZ – zemědělský pacht.

Zájemce, který má splatné závazky vůči Obci Dolní Chvatliny bude ze soutěže vyřazen.

Své nabídky mohou zájemci předložit na OÚ Dolní Chvatliny písemně buď osobně nebo poštou v termínu do 1. března 2017 včetně.

V Dolních Chvatlinách dne 13. 2. 2017.

 

František Protiva

Starosta

 

Vyvěšeno:      13. 2. 2017

Sejmuto:         1. 3. 2017