Záměr prodeje stavebních pozemků v k. ú. Dolní Chvatliny

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje podle § 39 zákona č. 128/2000Sb. záměr prodeje pozemků v katastrálním území Dolní Chvatliny za cenu minimálně 250,- Kč/m2.

p. č. 1/10 o výměře 1178 m2 – zahrada

a

p. č. 1/1 o výměře 961 m2 – zahrada

Pozemky jsou dle platného územního plánu Obce Dolní Chvatliny určeny k zastavění bytovou výstavbou venkovského typu.

Na hranici s pozemkem p. č. 1/9 je možnost připojení na obecní vodovod a splaškovou tlakovou kanalizaci.

K dohodnuté ceně bude připočtena příslušná daň z DPH. Dále přímé náklady a poplatky spojené s převodem dané nemovitosti hradí kupující, který je zároveň v této věci poplatníkem příslušných daní a poplatků.

Zájemce, který má splatné závazky vůči Obci Dolní Chvatliny bude ze soutěže vyřazen.

Pozemky budou prodány nejvyšší nabídce ceny, splatné jednorázově bankovním převodem nejdéle při podpisu kupní smlouvy.

Své nabídky mohou zájemci předložit v zalepené obálce s názvem „Pozemek – neotevírat“ na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně do podatelny OÚ nebo poštou.

Hodnocení nabídek a otevření obálek, doručených nejdéle do 13. dubna 2018 a to do 12.00 hodin, bude na nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny.

 

František Protiva

Starosta v. r.

 

 

Vyvěšeno:          28. března 2018

Sejmuto:             12. dubna 2018