Schválený rozpočet na rok 2017

Obec Dolní Chvatliny, IČ 00235351                                                                                                                      

Schválený rozpočet na rok 2017

P Ř Í J M Y – dle paragrafů

0000  Daňové příjmy a dotace                                                                 18 056 400,00

1031  Pěstební činnost                                                                                               1 000,00

2341  Vodní díla v zemědělské krajině                                                              3 000,00

3319  Ostatní záležitosti kultury (Velký dechový orchestr)                  20 000,00

3399  Ostatní záležitost kultury                                                                       15 000,00

3412  Sportovní zařízení v majetku obce                                                             500,00

3429  Ostatní zájmová činnost a rekreace (obecní klubovny)               15 000,00

3612  Bytové hospodářství                                                                                  112 000,00

3632  Pohřebnictví                                                                                                   10 000,00

3633  Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                                  10 000,00

3639  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                  102 702,00

3722  Sběr a svoz komunálních odpadů                                                             1 800,00

3725  Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                          77 000,00

6171  Činnost místní správy                                                                                   37 000,00

6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                     10 000,00

P Ř Í J M Y – dle paragrafů                                                                18 471 402,00

V Ý D A J E – dle paragrafů

1031  Pěstební činnost                                                                                              26 000,00

2212  Silnice                                                                                                                 50 000,00

2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                      150 000,00

2221  Provoz veřejné silniční dopravy                                                              10 000,00

2310  Pitná voda                                                                                                  8 250 000,00

2321  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly             14 010 000,00

2333  Úpravy drobných vodních toků                                                              110 000,00

3111  Mateřské školy                                                                                              400 000,00

3113  Základní školy                                                                                                  10 000,00

3141  Školní stravování                                                                                              2 000,00

3314  Činnosti knihovnické                                                                                   25 000,00

3319  Ostatní záležitosti kultury (Velký dechový orchestr)                     53 000,00

3326  Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kultur                  10 000,00

3399  Ostatní záležitost kultury                                                                        102 000,00

3419  Ostatní tělovýchovná činnost                                                                    41 500,00

3421  Využití volného času dětí a mládeže                                                   243 000,00

3429  Ostatní zájmová činnost a rekreace (obecní klubovny)               98 000,00

3612  Bytové hospodářství                                                                                    70 000,00

3631  Veřejné osvětlení                                                                                       930 000,00

3632  Pohřebnictví                                                                                                    30 000,00

3635  Územní plánování                                                                                         50 000,00

3639  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                     24 000,00

3721  Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                                            10 000,00

3722  Sběr a svoz komunálních odpadů                                                         400 000,00

3723  Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný a velk.odpad)                    100 000,00

3725  Využívání a zneškodňování kom. odpadů (bioodpad)                     40 000,00

3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                                       180 000,00

5212  Ochrana obyvatelstva                                                                                        5 000,00

5512  Požární ochrana – dobrovolná část                                                            19 000,00

6112  Zastupitelstva obcí                                                                                       885 000,00

6171  Činnost místní správy                                                                                1 323 000,00

6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                     200 000,00

6320  Pojištění funkčně nespecifikované                                                           60 000,00

6399  Ostatní finanční operace                                                                                50 000,00

V Ý D A J E – dle paragrafů                                                                  27 966 500,00

 

FINANCOVÁNÍ – dle paragrafů

0000                                                                                                                           9 495 098,00          

 

Rozpočet se navrhuje jako schodkový, s tím, že k vyrovnání ztráty budou použity hospodářské přebytky minulých

let uvedené na položce financování 8115 a použití úvěru, který byl schválen v roce 2016.

Důvodem schodkového rozpočtu je výstavba Vodohospodářské infrastruktury Obce.

 

 

Vyvěšeno: 6. 3. 2017

Sejmuto: