Příkaz starosty č. 201101

Obec Dolní Chvatliny

Příkaz starosty č. 201101

Kterým se:
a) jmenuje Komise pro investice a rozvoj Obce Dolní Chvatliny,
b) stanovuje pracovní náplň této komise,
c) ukládají prioritní úkoly na období roku 2011.

a)

Jmenování komise

Starosta Obce Dolní Chvatliny ustavuje Komisi pro investice a rozvoj Obce Dolní Chvatliny v souladu s příslušným ustanovením § 102, zákona o obecním zřízení č. 128/2000 Sb., v platném znění. Komise je tříčlenná.
Předsedkyní komise je jmenována ing. Iva Kuchařová, bytem Horní Chvatliny čp. 8,
členy komise ing. Jaromír Jaroš, bytem Dolní Chvatliny čp. 73 a Milan Sahula, bytem Dolní Chvatliny čp. 86.

b)

Pracovní náplň komise

1. Komise připravuje podklady a vyjádření pro jednání zastupitelstva obce v oblasti zpracování Územního plánu obce, popř. jiných dokumentu týkajících se dlouhodobého rozvoje Obce.
2. V návaznosti na rozpočtový výhled, roční rozpočet a dle pokynů Finančního výboru zastupitelstva připravuje potřebné podklady pro rozhodování zastupitelstva, resp. starosty obce.
3. Zajišťuje potřebnou dokumentaci pro budoucí investiční činnost obce, popř. podklady pro zadání výběrových řízení v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a směrnicemi.
4. Zajišťuje kvalifikovaný dozor při realizaci investičních, nebo rekonstrukčních akcích, řízených Obecním úřadem, či Mateřskou školou.
5. Předkládá zastupitelstvu obce návrhy a výsledky průzkumů a šetření pro zpracování Dlouhodobého plánu rozvoje obce.
6. Plní další úkoly zadané starostou obce.
7. Pracovní jednání komise jsou neveřejná.

c)

Prioritní úkoly na rok 2011

1. Ve spolupráci s projektanty vodovodu a kanalizace zajistit projednání potřebných souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí pro vydání územního rozhodnutí. Termín do 25. března 2011. Odpovídá předseda komise – ing. I. Kuchařová.
2. Ve spolupráci s projektanty vodovodu a kanalizace zajistit projednání potřebných souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí pro vydání stavebního povolení. Včetně přípravy podkladů pro uzavření příslušných dohod s vlastníky nemovitostí. Termín do 25. září 2011. Odpovídá předseda komise. – ing. I. Kuchařová.
3. Zajistit odbornou pomoc ředitelce MŠ Dolní Chvatliny při realizaci rekonstrukce hygienického zázemí a části elektrické instalace v Mateřské škole Dolní Chvatliny. Termín dokončení prací do 10. srpna 2011. Odpovídá předseda komise – ing. I. Kuchařová a ředitelka Mateřské školy – B. Fialová.
4. Zajistit přípravné, a v případě poskytnutí dotace z programu FROM 2011, i realizační práce při dokončení celkové rekonstrukce budovy Obecní klubovny v Mančicích čp. 5. Termín do 30. dubna 2011 – příprava, do 31. srpna 2011 – případná realizace. Odpovídá předseda komise. – ing. I. Kuchařová.
5. Provést mezi občany celé obce objektivní průzkum investičních priorit a s výsledkem průzkumu seznámit zastupitelstvo obce. Termín do 25. září 2011. Odpovídá předseda komise– ing. I. Kuchařová.
6. V návaznosti na předchozí bod zajistit potřebnou dokumentaci v souladu se způsobem financování a v návaznosti na rozpočtové možnosti obce, pro investiční, nebo rekonstrukční akci tak, aby ji bylo možné realizovat v roce 2012. Realizovatelný návrh předložit zastupitelstvu obce. Termín do 25. října 2011. Odpovídá předseda komise– ing. I. Kuchařová.

V Dolních Chvatlinách dne 7. února 2011.

František Protiva v. r.
starosta