Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 22. června 2018 (pátek) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Informace o VHI
  4. Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2017
  5. Rozpočtové opatření č. 2/2018
  6. Smlouvy o výpůjčce obecního majetku – dle zveřejněného záměru
  7. Smlouva kupní – dle zveřejněného záměru
  8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  9. Usnesení a závěr

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 12. 6. 2018.

 

Komentáře jsou zavřeny.