Pozvánka

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 22. března 2018 (čtvrtek) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Informace o VHI.

4. Rozpočtové opatření č. 1/2018.

5. Účetní závěrka MŠ za rok 2017.

6. Účetní závěrka Obce Dolní Chvatliny za rok 2017.

7. Smlouvy o dílo – zemní práce – zpevnění místní komunikace u ČOV, servis VO.

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.

9. Usnesení a závěr.

 

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 14. 3. 2018.