Oznámení o konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Dolní Chvatliny podle § 27. zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:

v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje:

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost zasedací místnost OÚ, Dolní Chvatliny čp. 4
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Dolní Chvatliny.

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Klubovna SDH Horní Chvatliny
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Horní Chvatliny.

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Obecní klubovna Mančice čp. 5
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Mančice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

V Dolních Chvatlinách 24. září 2012

František Protiva
starosta