Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v kú. Horní Chvatliny

OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Obecní úřad Dolní Chvatliny podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Kolín (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-5/2012-204 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Dolní Chvatliny, v období od 11.11.2014 do 25.11.2014 v pracovních dnech – pondělí v době od 8.00 do 12.00 hod a od 16.00 do 18.00 a středa od 8.00 do 12.00 hod, po telefonické dohodě lze také domluvit termín nahlédnutí do obnoveného operátu na Katastrální pracovišti Kolín,
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Horní Chvatliny obce Dolní Chvatliny.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů písemně nebo osobně na Katastrálním pracovišti Kolín. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 11.12.2014. Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
- těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 45 odst. 2 katastrálního zákona.
Podpis a razítko :
Oznámení vyvěšeno dne: Oznámení sňato dne: