Posuzování vlivu na životní prostredí podle zákona c. 100/2001 Sb.

Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje (datum zveřejnění na úřední desce kraje bude uvedeno v Informačním systému SEA zde:
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP125K)

Oznámení koncepce Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011 (pdf)