Informace o množství odevzdaného odpadu včetně nákladů obce za rok 2022

Množství odevzdaného odpadu za rok 2022
Druh odpadu Celkem v tunách
Obaly obsahujícící zbytky nebezp. látek 0,01
Pneumatiky 0,196
Směsné stavební a demoliční odpady 1,36
Papír a lepenka 8,388432
Sklo 7,596669
Oděvy 0,653
Jedlý olej a tuk 0,05
Barvy, lepidla obsahující nebez. látky 0,084
Plasty 14,084914
Kovy 0,467559
Biologicky rozložitelný odpad 83,2
Směsný komunální odpad 135,380962
Objemný odpad 15,658
Celkové náklady obce na svoz a likvidaci odpadů za rok 2022 činily 823091,37 Kč
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a)    Biologické odpady rostlinného původu,
b)    Papír,
c)    Plasty včetně PET lahví,
d)    Sklo bílé nebo barevné,
e)    Kovy (železný šrot nebo obaly),
f)     Nebezpečné odpady,
g)    Objemný odpad,
h)    Směsný komunální odpad.
i)      Nápojové kartony
Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) g) a i
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Přičemž svoz plastů a papíru probíhá 1 x měsíčně přímo od občanů v popelnicích o objemu 240 l.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: u stodoly u OÚ Dolní Chvatliny, u hasičské klubovny Mančice a u klubovny v Horních Chvatlinách.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)    Biologické odpady, barva hnědá
b)    Papír, barva modrá
c)    Plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá,
d)    Sklo, barva zelena a bílá,
e)    Kovy, barva šedá,
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně jednou ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených, popř. je možno jej osobně předat po předchozí dohodě pracovníkům OÚ v Dolních Chvatlinách. Informace o sběru jsou zveřejňovány způsobem obvyklým.
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jednou ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány způsobem obvyklým.
Shromažďování směsného komunálního odpadu a bioodpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby popelnice o objemu 110,120 a 240 litrů určené ke shromažďování směsného  komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Sběrné nádoby na bioodpad rostlinného původu doporučeno 1 ks 240 l na nemovitost pokud možno hnědé barvy. V případě nádoby jiné barvy je nutno opatřit ji nápisem BIO.
3) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
4) Interval svozu směsného odpadu je týdenní v době od 1. prosince do 31. března a čtrnáctidenní v době od 1. dubna do 30. listopadu.
5) Interval svozu bioodpadu  rostlinného  původu  je  čtrnáctidenní  v  době od 1. dubna do 30. listopadu.
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Zájemce o odvoz a likvidaci stavebního odpadu si toto zajišťuje sám a na své náklady.
3) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
Zpětný odběr elektrozařízení
Zpětný odběr elektrozařízení je prováděn v „Místě zpětného odběru“ u budovy Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách, vždy v pondělí v době od 16.00 do 18.00 hodin nebo po předchozí dohodě s pracovníky OÚ tak, aby toto elektrozařízení bylo vždy osobně předáno odpovědnému pracovníkovi.

Komentáře jsou zavřeny.