Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny

Obec Dolní Chvatliny

Obecní úřad Dolní Chvatliny

 

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny

Obecní úřad Dolní Chvatliny v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny, svolaného dosavadním starostou obce Františkem Protivou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích v platném znění.

Místo konání:      Dolní Chvatliny – v sále v pohostinství U Štiky,

Doba konání:     1. 11. 2018 od 17:00

 

Navržený program dle metodiky MV:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění  (§ 71 zákona o obcích)

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

6) Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Dolní Chvatliny, dne 22. října 2018

 

 

František Protiva

dosavadní starosta obce 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 10. 2018

Jméno a podpis: Radka Kostková

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis:

Komentáře jsou zavřeny.