Zápis ze zasedání ZO ze dne 27. 11. 2023

Zápis č. 202308

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 27. 11. 2023

 

Přítomni:       Zdeněk Štika, Radek Sršeň, Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij, Hana Pavlasová, Milan Havlín, Ing. Jaromír Jaroš,

Omluveni:     Jakub Skočdopole, Radek Štika

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Hana Pavlasová, Milan Havlín

 

Program:

1) Úvod a usnášeníschopnost

2) Činnost OÚ za uplynulé období

3) Plán inventur

4) Rozpočet Obce a MŠ na rok 2024

5) Střednědobý výhled rozpočtu Obce a MŠ na rok 2025

6) Dílčí přezkoumání hospodaření Obce

7) Různé – diskuze, žádosti a připomínky

8) Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:00 hodin s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů.  Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Obvyklý provoz obecního úřadu. Proběhla výsadba ovocných stromů (jabloně, třešně, hrušně) v obcích Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice v celkovém počtu 47 ks ve spolupráci se Sázíme stromy z.ú. a firmou OpenOne. Poděkování patří hlavně firmě OpenOne nejen, že sázeli, ale i sponzorovali celou výsadbu v celkové částce 84 600 Kč.

Probíhají výkopové práce na poslední části oprav veřejného osvětlení v DCH. Proběhla oprava kanalizačního řadu v Horních Chvatlinách a pročištění části řadu. Dar od firmy Lučební Závody Draslovka Kolín a.s. pro VDO. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

3. Plán inventur

Starosta přednesl plán inventur, jmenoval hlavní inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise, proběhlo školení členů HIK a DIK – BOZP. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

4. Rozpočet Obce a MŠ na rok 2024

Finanční výbor: Předseda finančního výboru seznámil ZO se zápisem z finančního výboru – návrh rozpočtu obce a MŠ na rok 2024.  ZO bere na vědomí.

Starosta přednesl návrh rozpočtu Obce na rok 2024, který byl řádně zveřejněn na úřední a el. desce. Rozpočet Obce na rok 2024 se schvaluje jako schodkový. Schodek bude kryt přebytky hospodaření z let minulých. Závaznými ukazateli jsou paragrafy. Schváleno 7 hlasy přítomných.

Starosta přednesl návrh rozpočtu MŠ na rok 2024, který byl řádně zveřejněn na úřední a el. desce. Rozpočet MŠ na rok 2024 se schvaluje jako vyrovnaný. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

5. Střednědobý výhled rozpočtu Obce a MŠ na rok 2025

Starosta přednesl návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce na rok 2025, který byl řádně vyvěšen na úřední i elektronické desce. Schváleno 7 hlasy přítomných.

Starosta přednesl návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na rok 2025, který byl řádně vyvěšen na úřední i elektronické desce. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

6. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření Obce.

Zjištěna chyba dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, §92odst.1, neboť ZO se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Přijímáme systémové opatření a dále budeme postupovat v souladu se zákonem. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Kontrolní  výbor

Člen kontrolního výboru seznámil ZO se zápisem z kontrolního výboru ze dne 10.11.2023. KV neshledal při kontrole žádné připomínky. Další schůze bude zaměřena na kontrolu skutečného stavu majetku obce. ZO bere na vědomí.

Firma Nykos.: Starosta seznámil ZO s dodatkem smlouvy č.1/2024 od firmy Nykos. ZO schvaluje 7 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem příslušného dodatku smlouvy.

 

Žádost o změnu územního plánu

Žádost p. J.Č., pí. K.V. a pí. V.L. o změnu územního plánu v k. ú. Mančice pozemek parcelní číslo 106 o výměře 1449 m2 z plochy zeleně soukromé na plochu výstavba RD k bydlení. Zastupitelstvo bere žádost na vědomí, v případě změny ÚP zařadí žádost do připravované změny.

 

Povodňová komise

Předseda PK – Zdeněk Štika

Místopředseda PK – Radek Sršeň

Člen PK – Hana Pavlasová

Člen PK – Ing. Jaromír Jaroš

Člen PK – Josef Šedivý

ZO souhlasí 7 hlasy přítomných.

 

Dotace Středočeský kraj

Starosta s místostarostou předložili návrh na podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje – Středočeský Fond obnovy venkova – program 2021-2024 – Oprava VO Horní Chvatliny a Mančice. ZO souhlasí s podáním žádosti 7 hlasy přítomných.

 

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Termín dalšího jednání zastupitelstva bude stanoven dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:10.

V Dolních Chvatlinách dne 27. 11. 2023

Zapsal:                         Radek Sršeň

Zápis ověřil:                Hana Pavlasová

Milan Havlín

 

 

Komentáře jsou zavřeny.