Zápis ze zasedání ZO Obce Dolní Chvatliny

Zápis č. 202209 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 13. 12. 2022

 

Přítomni:       Radek Sršeň, Zdeněk Štika, Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij, Hana Pavlasová, Milan Havlín, Ing. Jaromír Jaroš, Radek Štika, Jakub Skočdopole příchod 16:15

Omluveni:

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Hana Pavlasová, Milan Havlín

                      

Program:

1)      Úvod a usnášeníschopnost

2)      Schválení rozpočtu obce na rok 2023

3)      Schválení rozpočtu MŠ na rok 2023

4)      Rozpočtové opatření č. 9/2022

5)      Různé – diskuze, žádosti a připomínky

6)      Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 16:10 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

2. Schválení rozpočtu obce na rok 2023

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 byl řádně zveřejněn na úřední desce, do dnešního dne nebyly podány jakékoliv připomínky k tomuto návrhu. Rozpočet na rok 2023 se schvaluje jako schodkový. Schodek bude kryt přebytky hospodaření z let minulých. Závaznými ukazateli jsou paragrafy. Schváleno 8 hlasy přítomných.

3. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2023

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2023 byl řádně zveřejněn na úřední desce, do dnešního dne nebyly podány jakékoliv připomínky k tomuto návrhu. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Rozpočtové opatření č. 9/2022

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č.9/2022. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Příchod p. Jakub Skočdopole 16:15

5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Pozemek p.č. 317/4 o celkové výměře 154 m2 v k. ú. Mančice – změna stávající kultury -zahrada na ostatní plocha – výjmutí ze ZPF. Tento pozemek neslouží jako zahrada, prakticky se jedná o rozšíření krajnice silnice III. třídy č. 12538. ZO souhlasí se změnou stávající kultury. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Žádost stavebníků R.M. a A.Š. o vyjádření k projektové dokumentaci novostavby rodinného domu v k.ú. Mančice na parc.čísle 317/1, 317/3. ZO souhlasí se žádostí, za dodržení všech platných norem a předpisů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Prodej části pozemku č. 310/10 o výměře 37 m2 k. ú. Mančice dle zveřejněného záměru p. V.H. – Schváleno ZO dne 25.11.2022 – dochází k úpravě pouze na 20 m2. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Strategický rozvojový plán obce – aktualizace samostatné přílohy č.1. (navýšení cen materiálu). Schváleno 9 hlasy přítomných.

6. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

V Dolních Chvatlinách dne 13. prosince 2022

Zapsal:                         Radek Sršeň

Zápis ověřil:                Hana Pavlasová, Milan Havlín

Komentáře jsou zavřeny.