Zápis ze zasedání OZ konaného dne 6. května 2004

Přítomni :

František Protiva, Milan Štika, Petr Semelka, Jan Franěk, Radek Jaroš, Zdeněk Štika, Josef Mejšner, Jaroslav Hoření

Omluveni :

Štěpán Sršeň

Zapisovatel :

Milan Štika

Ověřovatelé :

Jan Franěk, Radek Jaroš

Program :

 1. 1. Úvod, činnost OÚ, kontrola zápisu
 2. 2. Plnění rozpočtu, stav úvěru
 3. 3. Různé, žádosti a připomínky občanů
 4. 4. Usnesení a závěr

1. Starosta obce se ujal řízení zasedání a seznámil přítomné s plněním úkolů z minulého jednání a činností obecního úřadu v minulém období

 1. - J. Franěk s F. Protivou provedli revizi financí, kontrolu a doplnění dokumentace finanční komise pro blížící se audit, R. Jaroš jako předseda kontrolní komise by měl ještě dodat její složení a zprávy o činnosti.
 2. - Proběhlo další jednání se správou silnic, provedeny byly provizorní opravy nejhorších destrukcí.
 3. - Obsahem jednání s Vodesem Kolín byly možnosti zřízení veřejného vodovodu v obci
 4. - V přípravě na červnové volby do EP došlo k ustanovení zapisovatelů komisí.
 5. - Smlouva s Městem Kouřim o zastupování ve funkci komise veřejného pořádku byla uzavřena, právní moci nabývá dne 29.4.2004

2. Starosta seznámil s plněním rozpočtu ke dni konání zasedání. Dlužná částka úvěru obce činí ještě
3 907 000,- Kč.

3. Různé :

 1. a) J. Sahulová žádá písemně o prominutí poplatku za „likvidaci odpadů“ vzhledem k pobytu v jiné obci. Zamítnuto všemi hlasy, obec platí náklady za všechny občany trvale hlášené k pobytu.
 2. b) M. Štika jako zástupce SK Dolní Chvátliny požádal o zakoupení rotační sekačky k údržbě hřbitova kterou provádí SK, případě pro ošetřování dalších travnatých ploch obce. OZ souhlasí 7 hlasy, jeden se zdržel hlasování. Cena sekačky do 10 000 Kč,-, zodpovědností za používání a údržbu sekačky bude písemně pověřen člověk určený SK, současně bude proškolen v obsluze stroje a bezpečnostních pravidlech.
 3. c) Žádost SK o příspěvek na zajištění pořádaného dětského dne na fotbalovém hřišti bude kryta částkou 2 000 Kč,-, bez připomínek.

4. Na závěr starosta konstatoval, že rozhodnutí uvedená v jednotlivých bodech jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání OZ. Tento zápis byl hlasitě přečten a projednán.

Příští zasedání OZ se bude konat dne 3.6.2004 od 17.00 hod. v budově OÚ Dolní Chvatliny

 1. Zapsal : Milan Štika
 2. Zápis ověřili : Jan Franěk, Radek Jaroš

Komentáře jsou zavřeny.