Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 7.4.2011, č.201102

Přítomni: Milan Štika, Kateřina Vašková, Jarmila Havlínová, Zdeňka Ebertová, Jiří Čábela, František Protiva,
ing. Iva Kuchařová, Ladislav Beran
Omluveni:
Milan Havlín – zaměstnání
Zapisovatel:
Milan Štika
Ověřovatelé:
Jarmila Havlínová, Kateřina Vašková
Hosté:
Blanka Fialová – ředitelka MŠ, Štěpán a Radek Sršňovi – SDH Mančice

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ – informace.
  3. Zpráva finančního výboru, Rozpočtové opatření č. 1/2011, Závěrečný účet Obce za rok 2010.
  4. Připomínky k jednacímu řádu a Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
  5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
  6. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že konstatoval, že je přítomno 8   členů zastupitelstva – zastupitelstvo je  usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno všemi hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ.
Dne 8. 3. 2011 proběhla závěrečná část kontroly hospodaření Obce s výsledkem „Bez závad“. Běžná provozní činnost Obce a Obecního úřadu.

Starosta předkládá doplněnou  a oběma stranami odsouhlasenou smlouvu o dílo s ing. arch. Vokrouhleckou – zpracování nového územního plánu obce a žádá zastupitelstvo o vydání souhlasu s jejím podpisem. Ing. Kuchařová přečetla smlouvu a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Na základě jednání s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových zastupitelstvo tímto vyslovuje souhlas s bezúplatným převodem 1/16 pozemku p.č. 36/15 (ostatní komunikace – cesta) v k. ú. Dolní Chvatliny. Schváleno 8  hlasy přítomných.

3. Zpráva FV, Rozpočtové opatření, Závěrečný účet Obce.
Předsedkyně Finančního výboru seznámila zastupitelstvo s jednáním výboru a doporučuje schválit rozpočtové opatření č. 1/2011, které se týká vyrovnání příjmové části dotací od Krajského úřadu na skutečný stav. Schváleno  8  hlasy přítomných.

Finanční výbor nedoporučuje v letošním roce žádat o další dotace, které by Obec musela předfinancovat – nejsou naplněny příjmy ze sdílených daní. Starosta podává vysvětlení, co jsou příjmy ze sdílených daní. Dále doporučuje schválit  Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2010 s výrokem „Bez výhrad“. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Jednací řád zastupitelstva obce, Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Projednání tohoto bodu bylo odloženo na příští jednání zastupitelstva. Ing. Kuchařová přislíbila dodat všem členům zastupitelstva v dostatečném časovém předstihu své návrhy. Pan Čábela navrhuje využít dostupných vzorů od obecních úřadů (Plaňany, Kouřim, Kostelec nad Černými lesy). Schváleno 8 hlasy přítomných.

5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
Žádost ředitelky MŠ o prodloužení uzavření MŠ o jeden týden směrem k září z důvodu rekonstrukce hygienického zázemí. Dále žádá o použití rezervního fondu ve výši 6000 Kč na nákup softwaru hospodářce MŠ. Schváleno 8 hlasy přítomných.

-          Ing. Kuchařová informuje o přípravě dokumentace rekonstrukce hygienického zázemí MŠ s oslovením tří firem. Starosta upozorňuje na důležitost termínu dokončení prací!

-          Oplocení dětského hřiště v Mančicích – materiál nakoupen a realizaci zajistí zajistí SDH Mančice po sepsání smlouvy o dílo statutárního zástupce s Obcí.

-          Starosta dále nabídl SDH Mančice úklid veřejných prostranství v Mančicích za úplatu – SDH Mančice odmítl.

-          Ing. Kuchařová navrhuje pověřit jednoho člena OZ kontaktem s SDH Mančice při řešení jejich požadavku – nebylo akceptováno.

-          Pan Čábela navrhuje sjednat schůzku starosty a zástupců SDH Mančice stran jejich financování a podpory. Vyčlenit SDH Mančice z ostatních spolků.

-          Na dotaz pana Čábely, kdo vyvezl za obecní klubovnu v Mančicích fůru hlíny, starosta odpověděl, že Obecní úřad nikomu nevydal souhlas.

-          Na dotaz pana Berana na návrh odstranění oplocení v Topolech vyzval starosta, aby se na úřad dostavil zástupce Mysliveckého sdružení k uzavření smlouvy. Dále pan Beran navrhuje, že Myslivecké sdružení vysází stromky Za Obůrkou.

-          Dotaz pana Berana na zaorání cesty Na Pecáku panem Nevařilem, zda s tím půjde něco udělat.

-          Dotaz na oplocení zahrady u Mančické klubovny bude řešeno po návštěvě starosty.

-          Dotaz pana Berana na stav kanalizace – zatím nic nového, proběhla diskuse o současném stavu. Pan Čábela upozorňuje, že zatím nebyla uskutečněna informativní schůzka pro občany. Starosta dohodne schůzku se starostou Obce Kořenice, na které zjistí bližší informace.

-          Ing. Kuchařová chce vidět na příštím OZ Mandátní smlouvu s JUDr. Uhrovou – smlouvu zhodnotit popřípadě uzavřít novou.

-          Starosta vytkl Ing. Kuchařové nevhodnost projednávání závěrů komise pro rozvoj obce bez předchozího projednání se starostou.

-          Na dotaz Ing. Kuchařové v jakém stavu je rekonstrukce veřejného osvětlení, starosta odpověděl, že na to zatím nejsou finance.

-          Ing. Kuchařová navrhla vypracovat mapu obecních pozemků – dlouhodobý plán – kvůli lepší orientaci v mapách.

-          Paní Jarmila Havlínová doporučuje vydat vyhlášku o pronájmu veřejných prostranství – zodpovídá starosta. Pro – 7 hlasů, Proti – 0 hlasů, Zdržel se – 1 hlas. Schváleno 7 hlasy přítomných.

-          Paní Vašková požaduje zakoupení houpačky pro dětské hřiště v Horních Chvatlinách, starosta přislibuje zakoupení i pro Mančické hřiště.

-          Dotaz pana Čábely na možnost umístění cedule na dětská hřiště, že rodiče odpovídají za své děti, aby nedošlo při možném úrazu k popotahování úřadu.

-          Paní Vašková dotaz, kdy bude svoz velkoobjemového odpadu – starosta odpověděl, že svoz proběhne v druhé polovině dubna. Dále požádala o rozpoložkovaný rozpočet.

-          Pan Čábela dále navrhl konání zastupitelstev pravidelně každý měsíc.

Příští veřejné zasedání ZO bude ve čtvrtek 5. května 2011 od 18:00 hodin na OÚ v Dolních Chvatlinách.

6. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným  usnesením z dnešního jednání.

V Dolních Chvatlinách dne 7. dubna 2011

Zapsal:             Milan Štika

Zápis ověřili:     Jarmila Havlínová a Kateřina Vašková

Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 7.4.2011, č.201102 (pdf 65 Kib)