Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 5.5.2011, č.201103

Přítomni: Milan Štika, Kateřina Vašková, Jarmila Havlínová, Zdeňka Ebertová, Jiří Čábela, František
Protiva, ing. Iva Kuchařová, Milan Havlín
Omluveni: Ladislav Beran – zaměstnání
Zapisovatel: Kateřina Vašková
Ověřovatelé: Milan Štika, Milan Havlín
Hosté: Marek Kramář

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost OÚ – informace o firmě ing. Kramáře.
3. Jednací řád zastupitelstva.
4. Záměr prodeje pozemku p.č.444/4 H. Chvatliny.
5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
6. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno všemi hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ.
Zajištění běžného provozu Obce. Příprava dětského dne. Informativního jednání v Obci Kořenice se zúčastnil p. Čábela a p. Protiva.
Starosta doporučuje nadále postupovat ve věci kanalizace a vodovodu dle vzoru Kořenic, tj. pomocí odborné firmy s příslušnou kvalifikací jako „administrátora projektu“. Schváleno 8 hlasy přítomných, proti 0 , zdržel 0.
Dále vystoupil ing. Kramář, který představil svou firmu KTA s.r.o. a seznámil přítomné s podnikatelským záměrem v Horních Chvatlinách.

3. Jednací řád zastupitelstva Obce.
Členům zastupitelstva byly doručeny dva návrhy nově upraveného jednacího řádu zastupitelstva obce. Starosta doporučuje schválit jednací řád zpracovaný dle vzoru Kostelce nad Č.L. tak, jak byl zastupitelům předložen. Ing. Kuchařová navrhuje vlastní verzi jednacího řádu zpracovanou dle podkladů Kouřim a Plaňany – pro 1 hlas, zdrželi se – 2 hlasy, proti 5 hlasů. Paní Vašková a pan Čábela navrhují odložit projednání Jednacího řádu ZO na příští zasedání z důvodu prostudování příslušných podkladů, které nebyly dodány s dostatečným časovým předstihem. – pro 3 hlasy, zdržel se 0, proti 5 hlasů.
Varianta Jednací řád dle vzoru Kostelec nad Č .lesy – pro 5 hlasů, proti- 3 hlasy.Schváleno.

4. Záměr prodeje pozemku p.č. 444/4 kú. Horní Chvatliny.
Vzhledem k tomu, že uvedený pozemek již byl převeden z MNV na Obec, je možné vyhovět žádosti současného nájemce o odkoupení tohoto pozemku. Starosta doporučuje zveřejnit záměr tento pozemek prodat žadateli za obvyklých podmínek. Schváleno 8 hlasy přítomných, proti 0, zdržel 0.

5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
Žádosti občanů Š. Lehnfeldové, O. Molnára, Š. Růžičkové a H. Strakové o prominutí, případně snížení poplatku za TDO na rok 2011. Starosta doporučuje těmto žádostem vyhovět formou snížení poplatku na 250,- Kč. Schváleno 7 hlasy přítomných, proti – 1 hlas.

Starosta podal informace ohledně nedoplatků za TDO.

Dále podal informace ohledně žádosti o dotaci na opravu zvoničky v Horních Chvatlinách.
Na dotaz paní Ebertové, proč se požádalo o dotaci v letošním roce, přestože to nebylo FV pro letošní rok doporučeno, bylo odpovězeno, že žádost je koncipována jako dvouletá s případnou realizací v roce 2012.Na dotaz ohledně dotace z From pro Mančice odpovězeno, že se čeká na rozhodnutí zastupitelstva kraje.

Ing. Kuchařová vznesla dotaz ohledně příspěvku na JPO Mančice,vzhledem k tomu , že jednotka není dosud legalizována, zpracuje starosta a pan Čábela návrh řešení, s kterým seznámí na příštím jednání ZO.O tom vyrozumí i zástupce JPO Mančice.Dále vznesla připomínky k zápisu z minulého jednání ZO:
1) nebylo schváleno zpracovávání nového uzemního plánu, ale pouze návrh nového územního plánu.
proti- 4, zdrželi se- 2, pro – 2 .Nebylo rozhodnuto.
2)námitka k bodu 3 – viz příloha zápisu.Hlasování o této námitce – pro 3 hlasy, proti 5 hlasů.Zamítnuto.
Na dotaz , ohledně prodeje parcely v Mančicích, starosta odpovídá, že tento dotaz považuje za demagogický
a nepodstatný.Bude odpovězeno písemně.
Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou písemné námitky proti minulému zápisu za strany ing. Kuchařové ze dne 4. 5.. 2011.

Jednání ukončeno ve 20:20 hod.

Příští veřejné zasedání ZO bude svoláno nejdéle do konce června 2011 na OÚ v Dolních Chvatlinách.

6. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

V Dolních Chvatlinách dne 5. května 2011

Zapsala: Kateřina Vašková

Zápis ověřili: Milan Havlín, Milan Štika

Příloha k zápisu č. 201103

Námitky k zápisu č. 201102 – ZO konané dne 7.4.2011
k bodu 2 ) činnost OÚ
SoD s ing. arch. Vokrouhleckou není na zpracování nového ÚP obce, ale na NÁVRH nového ÚP. Tato dokumentace bude ještě dále veřejně projednávána. Zdaleka to není konečná verze ÚP.
k bodu 3)
Z textu může vyplývat, že bylo schváleno 8 hlasy to, že se již v roce 2011 nebude žádat o dotace. Schvaloval se však pouze závěrečný účet obce!
k bodům diskuze
citace: -Paní Jarmila Havlínová doporučuje vydat vyhlášku o pronájmu veřejných prostranství – zodpovídá starosta. Pro 7 hlasů proti – O, zdržel se – 1 hlas. Schváleno 7 hlasy přítomných.
a) Proč se neuvádí jmenovitě výsledek hlasování? I když jsme to na ZO 1.12.2010 neodhlasovali, tak jsme se na tom dohodli.
b) Neschvalovalo se vydání vyhlášky, ale prověření možnosti a příprava textu vyhlášky.
Navíc:
Proč není zapsán můj dotaz na přesné určení nabízené parcely k prodeji v Mančicích p.č.42/7. (Dle zápisu ZO 201101 ze dne 3.3.2011). Je zde rozpor zda jako obec nabízíme správnou parcelu! V Mančicích jsou dvě parcely stejného čísla, jedna ZE a druhá KN.
V Horních Chvatlinách 4.5.2011
Iva Kuchařová