Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 30.6.2011, č.201104

Přítomni: Kateřina Vašková, Jarmila Havlínová, Zdeňka Ebertová, Jiří Čábela, František
Protiva, ing. Iva Kuchařová, Ladislav Beran
Omluveni: Milan Štika, Milan Havlín – zaměstnání
Zapisovatel: František Protiva
Ověřovatelé: Jiří Čábela, ing. Iva Kuchařová
Hosté:

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost OÚ.
3. Dotace 2011, výběr zhotovitele – Mančice čp. 5.
4. Rozpočtové opatření.
5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
6. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ.
Zajištění běžného provozu Obce. Organizace dětského dne. Provedena zkouška hydrogeol. vrtu
v D. Chvatlinách, v případě dobrého výsledku by mohl sloužit jako alternativní zdroj vody pro obec. Ve spolupráci s KV a FV práce na aktualizaci a přípravě OZV na rok 2011 a 2012. Zpracování a rozeslání výzev neplatičům poplatků. Příprava a průběh poptávkového řízení na zhotovitele pro Mančice čp. 5.

3. Dotace Stč. Kraje pro rok 2011.
Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím zastupitelstva kraje, kterým byl naší obci přidělen grant z Fondu kultury Stč. Kraje, jedná se o grant ve výši 100 000,- Kč. Grant je určen na reprezentaci Kraje a Obce Dolní Chvatliny prostřednictvím VDO. Doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí tohoto Grantu a pověřit starostu obce podpisem příslušné smlouvy o poskytnutí dotace. Schváleno 7 hlasy přítomných, proti 0, zdržel 0.

Dále informuje o rozhodnutí zastupitelstva kraje, kterým byla naší obci přidělena dotace ve výši 900 000,- Kč na rekonstrukci fasády a dokončení úprav obecní klubovny v Mančicích čp. 5
a doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí této investiční dotace a pověřit starostu obce podpisem příslušné smlouvy o poskytnutí dotace. Schváleno 7 hlasy přítomných, proti 0,
zdržel 0.

Ing. Kuchařová seznámila zastupitelstvo s výsledkem výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Vzhledem k výši zakázky bylo provedeno formou poptávky 3 stavebních firem. Výběrová komise ve složení ing. Iva Kuchařová, ing. Jaromír Jaroš a Milan Štika doporučuje zastupitelstvu schválit jako zhotovitele firmu ČAS Stavitelství Bečváry s.r.o. Schváleno 7 hlasy přítomných, proti 0, zdržel 0. Příslušnou smlouvu o dílo připraví ing. Kuchařová a F. Protiva dle vzoru doporučeného KÚ. Podpisem smlouvy o dílo se pověřuje starosta obce. Schváleno 7 hlasy přítomných, proti 0,
zdržel 0.

4. Rozpočtové opatření.
Předmětem tohoto RO je zohlednění přidělených dotací na letošní rok. Rozpočet zůstává vyrovnaný. Příjmy i výdaje se navyšují stejnou částkou, shodnou s výší dotací, tj. 1 000 000,- Kč. Schváleno 7 hlasy přítomných, proti 0, zdržel 0.

5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.

Starosta předkládá návrh na zavedení systému „SMS“ informací po vzoru Města Kolína a Zásmuk, kde se tento systém osvědčil. Rozhodnutí odloženo na příští jednání.
Žádost ing. Z. Černušáka o odprodej pozemku v Mančicích, žádosti lze vyhovět za předpokladu, že bude geometrickým plánem oddělena část pozemku k prodeji, zbývající část nelze prodat, slouží jako účelová komunikace.
Přítomní členové zastupitelstva se zběžně seznámili s Návrhem územního plánu Obce Dolní Chvatliny, návrh bude předán k dalšímu stupni projednávání zpracovateli ORR Města Kolín.

Jednání ukončeno ve 19:40 hod.

Příští veřejné zasedání ZO bude svoláno nejdéle do konce září 2011 na OÚ v Dolních Chvatlinách.

6. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

V Dolních Chvatlinách dne 30. června 2011

Zapsal: František Protiva

Zápis ověřili: Jiří Čábela, ing. Iva Kuchařová