Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 3.3.2011, č.201101

Přítomni: Milan Štika, Kateřina Vašková, Jarmila Havlínová, Zdeňka Ebertová , Milan Havlín, Jiří Čábela, František Protiva, ing. Iva Kuchařová, Ladislav Beran
Zapisovatel: ing.Iva Kuchařová
Ověřovatelé: Jiří Čábela, Milan Havlín
Hosté: Radek Sršeň, Štěpán Sršeň, Blanka Fialová – řed.školky, Luboš Kuchař

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost OÚ – informace.
3. Inventury za rok 2010.
4. Záměr na prodej pozemků.
5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
6. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Pro – 9 hlasů přítomných. Proti – 0. Zdržel se – 0. Schváleno všemi hlasy přítomných

2. Činnost OÚ.
Práce na inventurách, účetní uzávěrka roku 2010, příprava na audit, jednání s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a katastrálním úřadem ve věci převodu pozemků z MNV na Obec – dle informace pouze z internetu je velká část pozemků převedena. Z katastru rozhodnutí zatím není doručeno. Běžná provozní činnost Obce a Obecního úřadu.
Starosta předkládá smlouvu o dílo s ing. arch. Vokrouhleckou – zpracování nového územního plánu obce a žádá zastupitelstvo o vydání souhlasu s jejím uzavřením. Zastupitelstvo nedoporučuje uzavřít dnešního dne předloženou smlouvu a žádá starostu obce o zajištění konzultace pro ZO se zpracovatelem dokumentace a zástupcem Odboru regionálního rozvoje Kolín. Schváleno 8 hlasy přítomných. Zdržel se: F.Protiva
Starosta dále předkládá a doporučuje ke schválení žádost ředitelky MŠ o převedení kladného hospodářského výsledku školky z roku 2010 do rezervního fondu MŠ. Schváleno 9 hlasy přítomných
Rovněž navrhuje zastupitelstvu v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011 stanovit následující závazné ukazatele pro poskytnutí finančních prostředků na provoz MŠ v roce 2011: Provedení rekonstrukce hygienického zázemí MŠ včetně příslušných úprav el. instalace – 150.000,- Kč. Provozní prostředky – 300.000,- Kč (tj. na běžný provoz, z toho 50.000,-Kč na provoz kuchyně). Uvedené prostředky poukázat na účet MŠ do 31. 3. 2011. Schváleno 9 hlasy přítomných
Na základě jednání s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových zastupitelstvo tímto vyslovuje souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 502 (295m2 – cesta) v k.ú. Horní Chvatliny. Schváleno 9 hlasy přítomných

3. Inventury 2010.
Předseda inventarizační komise seznámil zastupitelstvo s průběhem a výsledky inventur za rok 2010, komisí nebyly shledány závady a doporučuje inventury ke schválení. Schváleno 9 hlasy přítomných

4. Záměr prodeje pozemků.
a) Starosta navrhuje zveřejnit záměr prodat pozemky p.č. 1/1 o výměře 961m2 a p.č. 1/10 o výměře 1197m2 v k.ú. Dolní Chvatliny za cenu 200,- Kč/m2 formou veřejné soutěže. Schváleno 9 hlasy přítomných

b) Prodej pozemku p.č. dle PK 42/7 o výměře 103m2 v k.ú. Mančice na cenu 50,- Kč/m2. Zde se jedná o prodej současnému uživateli na základě jeho žádosti ze dne 18.11.2009. Schváleno 9 hlasy přítomných

5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
- pí.Z.Ebertová – žádá opravu křížků v Horních Chvatlinách, v Mančicích a v Dolních Chvatlinách. ZO navrhuje zahrnout tyto opravné práce do připravované žádosti o dotace z MAS Podlipansko. Dle výsledků žádosti budou řešeny následné opravy a jejich financování.
-p.J.Čábela předložil 2 zápisy ze schůzek Kontrolního výboru a plán činnosti kontrolní komise na rok 2011. ZO bere na vědomí zápisy KV. Zápisy viz.příloha zápisu ZO.
-pí.J.Havlínová předložila zápisy ze 2 schůzek Finančního výboru. ZO bere na vědomí zápisy FV. Zápisy viz.příloha zápisu ZO.
-pí.I.Kuchařová – předkládá na vědomí ZO zápis z Komise pro rozvoj obce a investic ze dne 11.1.2011.
-p.L.Beran:
a) ústní žádost o zrušení již nepotřebného oplocení části lesního pozemku v Topolech (k.ú.H.Chvatliny). Myslivecké sdružení předloží návrh potřebných financí.
b) ústní žádost o oslovení p.Nevařila – soukr.zemědělec, aby neoprávněně obhospodařované pozemky – cestu U bílého kamene (Na Pecově) uvolnil.
c) srdečně zve na zkoušky loveckých psů. Jarní zkouška se koná dne 8.5.2011. Myslivecké sdružení žádá o záštitu Obce na této akci.
p.R.Sršeň – za SDH Mančice písemná nabídka prací pro obec – viz.příloha zápisu ZO
Ostatní informace z diskuze:
- Závěrečný audit roku 2010 proběhne 8.3.2011.
- Žádost JSDH D.Chvatliny – Mančice na provoz jednotky ze dne 1.12.2010 o příspěvek zatím nebyla projednána.
- dne 3.3.2011 byla na OÚ doručena žádost pí.Kolářové a V.Honse o úhradu Kupní smlouvy formou splátkového kalendáře. Žádost schválena 9 hlasy přítomných.
- pracovní komise předsedů výborů a komisí ohledně kanalizace a vodovodu se bude konat v pondělí 14.3.2011od 17:00hod na OÚ.

Příští veřejné zasedání ZO bude dle jednacího řádu 1.čtvrtek v měsíci tj. 7.4.2011 od 17:00 hod.
Předběžný program: – jednací řád, – způsob zadávání veřejných zakázek, – seznámení se závěrečnou zprávou auditu

6. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

V Dolních Chvatlinách dne 3. března 2011

Zapsal: Ing. Iva Kuchařová

Zápis ověřili: Jiří Čábela, Milan Havlín
Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 3.3.2011, č.201101 (pdf 37 Kib)