Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 25.3.2010, č.201002

Program:
1.Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu zminulého jednání ZO.2.Činnost OÚ – informace.
3.Závěrečný účet Obce za rok 2009.
4.Mateřská škola.
5.Bytové hospodářství.
6.Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
7.Usnesení a závěr.

Přítomni:
Milan Štika, Kateřina Vašková, Zdeněk Štika, Ladislav Beran, Petr Semelka,
František Protiva

Omluveni:
Milan Havlín – zaměstnání
Roman Jeřábek – zaměstnání
Josef Mejšner

Zapisovatel:
Radka Kostková

Ověřovatelé:
Kateřina Vašková, Zdeněk Štika

Hosté:
p. Pekárek – místostarosta Města Kolín
Štěpán a Radek Sršňovi – SDH Mančice
Martin Šedivý – SDH Mančice
Jan Franěk, Horní Chvatliny
Hedvika Jarošová, Dolní Chvatliny

1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.
Starosta předal slovo místostarostovi Města Kolína p. Pekárkovi, který přednesl krátkou zprávu o svévolební kampani coby kandidáta za ODS.

2. Činnost OÚ.
Na OÚ proběhla druhá část kontroly hospodaření obce, byl převzat byt v č. p. 26 od nájemce. Byly podány žádosti o příspěvek z kulturního fondu na akce VDO v roce 2010, které se hlavně týkají Města Kolína

3. Závěrečný účet obce za rok 2009.
Znění závěrečného účtu bylo zveřejněno dne 24. února 2010 na úřední desce OÚ a webových stránkách obce. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet s výhradou a přijímá toto systémové opatření: Dodatečně schvaluje použití rezervy z minulých let na krytí schodku rozpočtu v roce 2009. Dále ukládá OÚ přijmout systémové opatření k předcházení takové situaci, aby případný schodek rozpočtu byl řešen ještě v daném roce příslušným rozpočtovým opatřením. Schváleno 6 hlasy přítomných.

4. Mateřská škola.
Ředitelka MŠ předkládá návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) školy na rok 2010, z rozpočtu obce bude přidělena neúčelová dotace na provoz MŠ ve výši 200 000,- Kč, částka bude poukázána do 31.3.2010 v plné výši. Tato dotace podléhá předběžnému vyúčtování ke dni 30.11.2010.
Ředitelka MŠ spolu s účetní žádají o vydání souhlasu s účinností od 1. ledna 2010 vést účetnictví Mateřské školy ve zjednodušeném rozsahu dle § 9., odst. 3., písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Starosta po dohodě s ředitelkou MŠ navrhuje pravidelné uzavření mateřské školy po dobu Jarních prázdnin (1 týden), po dobu Letních prázdnin (5 týdnů, např. v roce 2010 – 12.7. až 13.8.) a po dobu Vánočních prázdnin, obdobně jako ve školách.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí jednoho dítěte z Polních Voděrad z důvodu sociální potřebnosti.Schváleno 6 hlasy přítomných.

5. Bytové hospodářství.
Byt v č. p. 5 Mančice je připraven k pronajmutí. Starosta obce navrhuje stanovit smluvní nájemné ve výši 2000,- Kč měsíčně, vodné a stočné rovněž smluvně ve výši 120,-. Kč/osoba a měsíc.
Záměr pronájmu zveřejnit dnem 26. března 2010 s následujícími podmínkami:

  • Zájemce prokáže, že v obci svého bydliště nemá po dobu 10 let žádné splatné závazky, či nedoplatky poplatků.
  • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce dva roky.
  • Drobné opravy do výše 3000,- Kč si bude hradit nájemce sám.

Byt č. p. 26 Dolní Chvatliny: Je nutná celková rekonstrukce bytu. Po konzultaci se stavebním úřadem navrhuje OÚ stávající byt o výměře cca 120 m2 rozdělit stavebně na dva menší a z bytu snížené kategorie vytvořit dva byty I. kategorie a zároveň rozšířit prostory MŠ o cca 10 m2. Jednalo by se o navýšení nákladů na rekonstrukci o cca 20%. Členové zastupitelstva se seznámili s dispozičním návrhem řešení a s nabídkami firem na stavební část. V současné době se připravuje technická dokumentace. V rámci poptávkového řízení byly dodány nabídky od dvou firem na stavební část. Předpokládané náklady jsou odhadovány na cca 800.000,- Kč. Dále je nutná celková rekonstrukce elektrické instalace – cca 50 000,- Kč a zřízení topení cca 100 000,- Kč. Starosta doporučuje tuto akci uskutečnit za použití rezervy z rozpočtů minulých let.
Rekonstrukce bytu na dva menší schválena 6 hlasy přítomných.
Starosta navrhuje dle předložených nabídek zadat elektrickou instalace a topení firmě Jan Franěk. Stavební práce firmě Petr Civín. Se zahájením prací se počítá od 1. dubna 2010 a ukončení do 31. srpna 2010. Schváleno 6 hlasy přítomných.

6. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
Žádosti občanů o vydání dalších známek na popelnice. Další známka bude vydána za poplatek 100,- Kč. Schváleno 5 hlasy přítomných, 1 hlas se zdržel.
OZ souhlasí se zahájením projektovaní přípojky v Horních Chvatlinách a nesouhlasí s předloženou smlouvou o věcném břemenu na přípojku Mančice. Schváleno 6 hlasy přítomných.
Paní Hedvika Jarošová žádá ZO o prodloužení nájemní smlouvy v souladu se současnou nájemní smlouvou na pronájem obchodu v Dolních Chvatlinách. Schváleno 6 hlasy přítomných.

7. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat dne 22. dubna 2010 od 19.00 hodin na Obecním úřadě Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 25. března 2010.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Zdeněk Štika, Kateřina Vašková

Komentáře jsou zavřeny.