Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 22.9.2011, č.201105

Přítomni: Jarmila Havlínová, Zdeňka Ebertová, Jiří Čábela, František Protiva, ing. Iva
Kuchařová, Milan Havlín, Radek Sršeň, Milan Štika
Omluveni: Ladislav Beran – dovolená
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Jarmila Havlínová, Milan Štika
Hosté: Kateřina Vašková

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost OÚ a MŠ.
3. Investice 2011 – Mančice čp. 5
4. Rozpočtové opatření.
5. Obecně závazné vyhlášky
6. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
7. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že seznámil přítomné s rezignací Kateřiny Vaškové na mandát člena zastupitelstva. Rezignace byla doručena dne 21. 9. 2011. V souladu s volebním zákonem se od dnešního dne , tj. 22. 9. 2011 stává členem zastupitelstva pan Radek Sršeň z Mančic, který při zahájení dnešního jednání složil předepsaný slib člena zastupitelstva. Dále konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ.
Zajištění běžného provozu Obce. Rozeslání platebních výměrů neplatičům a příprava následných exekucí. Místní šetření stížnosti na zaplavování pozemku u čp. 50 a 19 v D. Chvatlinách. Zastupitelstvu je předložena studie řešení rekonstrukce návsi, která by měla částečně řešit tyto záplavy a zároveň dokončit první etapu revitalizace návsi v D. Chvatlinách. Starosta doporučuje tuto akci schválit a připravit žádost o dotaci z programu FROM 2012. Schváleno 8 hlasy přítomných. V současné době probíhá společně s kulturní komisí příprava Vítání občánků, které by mělo být v druhé polovině října. Průběžná kontrola investiční činnosti za účasti ing. Kuchařové. V MŠ byla dokončena rekonstrukce hygienického zázemí. Starosta doporučuje ke schválení žádost ředitelky Mateřské školy o použití cca 70 000,- Kč z rezervního fondu na nákup nového nábytku jako náhradu za původní nábytek, který je více jak 30 let starý. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Starosta navrhl zprovoznit službu pro obyvatele smsinfokanál co nejdříve. Schváleno 8 hlasy přítomných.

3. Investice rok 2011 – Mančice čp. 5.
Starosta seznámil přítomné, že investiční akce je připravena k předání, veškeré stavební práce dle dotačního projektu jsou splněny. Vrata do vjezdů budou instalována do konce října 2011.
Ing. Kuchařová informuje ZO o kvalitě provedených prací. Na návrh ing. Kuchařové bude proveden ochranný nátěr oken na budově čp. 5, starosta zajistí dodavatele za celkovou cenu 10000 Kč včetně materiálu. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Rozpočtové opatření.
Paní Havlínová seznámila ZO se zápisem z FV. Předmětem tohoto RO č.3/2011, které bylo projednáno Finančním výborem 19. 9. 2011 bylo vyrovnání příjmové části o příspěvek na provoz MŠ od Obce Toušice a příjem za odpadové dřevo na skutečnost. Plnění rozpočtu k 31.8.2011. Rozpočet zůstává vyrovnaný. Příjmy i výdaje se nemění, dochází pouze k drobným přesunům v rámci paragrafů. Finanční výbor navrhuje ke schválení zastupitelstvu příspěvek SDH Mančice na PHM do výše 3000 Kč. Finanční výbor doporučuje ke schválení. Schváleno 8 hlasy přítomných.

5. Obecně závazné vyhlášky
Starosta předložil, OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dolní Chvatliny. Schváleno 8 hlasy přítomných.
OZV o místním poplatku ze psů. Schváleno 8 hlasy přítomných.
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Schváleno 8 hlasy přítomných.
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Schválení se odkládá na příští jednání.

6. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
Starosta předkládá Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k převodu části pozemkové parcely KN č. 36/15, v podílu 1/16 v k. ú. Dolní Chvatliny.
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely KN č. 36/15 v podílu 1/16 v k. ú. Dolní Chvatliny za podmínek:

Čl. III

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II odst. 2 této smlouvy, to je ochrana přírody a péče o životní prostředí vyplývající z funkce veřejné zeleně, která se nachází na části předmětné nemovitosti v souladu s veřejným zájmem a dále jako místní komunikaci IV. třídy, situovanou na části předmětné nemovitosti. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:

a) V případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl. I, nebo její část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal.

b) V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně a to za každé porušeni smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.

6. Nabyvatel je povinen vždy k 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz čl. II, odst. 2) za rok předcházející tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

Dále starosta žádá ZO o vydání souhlasu s nákupem pozemku č. 431 v Horních Chvatlinách ve výměře 3549 m2 dle nabídky Pozemkového fondu v ceně do 15 000,- Kč, zároveň žádá o pověření k podpisu příslušných dokumentů.
Hlasování: pro 7 a proti 1. Schváleno 7 hlasy přítomných.

ZO deleguje R. Sršně k účasti na místním šetření, které se koná dne 27.9.2011 od 9.00 hodin před objektem místa podnikání Horní Chvatliny čp. 26 p. Moce.

Pan Čábela přednáší žádost pana Černušáka. ZO trvá na svém původním rozhodnutí o prodeji pozemku, který bude v zákrytu s hranicemi pozemků č. 23/3 a 36 v k.ú. Mančice.

Jednání ukončeno v 19:45 hod.

Pracovní schůzka ZO se bude konat 14.10.2011 od 14.00 do 20.00 hodin v klubovně v Mančicích.

6. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.
V Dolních Chvatlinách dne 22. září 2011

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Jarmila Havlínová, Milan Štika