Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 22.4.2010, č.201003

Program:
1.Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
2.Činnost OÚ – informace.
3.Přidělení bytu – Mančice
4.Mateřská škola
5.Směrnice – Veřejné zakázky.
6.Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
7.Usnesení a závěr.

Přítomni:
Kateřina Vašková, Zdeněk Štika, Petr Semelka, Josef Mejšner, František Protiva, Roman Jeřábek, Milan Havlín

Omluveni:
Milan Štika – dovolená
Ladislav Beran – zaměstnání

Zapisovatel:
Radka Kostková

Ověřovatelé:
Milan Havlín, Roman Jeřábek

Hosté:
p. Pekárek – místostarosta Města Kolín
Štěpán a Radek Sršňovi – SDH Mančice
Martin Šedivý – SDH Mančice
Jan Franěk, Horní Chvatliny
Hedvika Jarošová, Dolní Chvatliny

1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Činnost OÚ.
Bylo zajištěno vyklizení bytu v č. p. 26 a zahájena jeho rekonstrukce. Probíhá jednání o zřízení přípojky pro druhý byt. Jednání s JUDr. Uhrovou – pozemky okolo studní proběhne 4. května 2010 odpoledne. V pondělí 26. 4. 2010 by mělo dojít k podpisu smlouvy o dotaci na vybavení klubovny Mančice. Dokončení izolací, omítek a malování zajistila ředitelka MŠ přes firmu Vaňhal. Začaly přípravy Dětského dne 2010, který se bude konat dne 5. 6. 2010. Probíhá další etapa projektování vodovodu a kanalizace zajišťování souhlasu vlastníků pozemku. Velkoobjemový odpad je naplánován na 15. května 2010 v dopoledních hodinách.

3. Přidělení bytu obnoveného Mančice čp.5.
Starosta seznámil přítomné se žádostmi o přidělení bytu v Mančicích čp. 5.
Žádosti o přidělení bytu:

1.František Lev, Dolní Chvatliny
2.Alois Kmoch, Dolní Chvatliny
3.Jana Belková, Dolní Chvatliny
4.Michal Veselý. Mančice

Byt bude přidělen panu Františku Levovi. Schváleno 7 hlasy přítomných.

4. Mateřská škola.
Účetnictví MŚ za rok 2009 je v takovém stavu, kdy dohledávání chyb je nemožné pro celkovou nepřehlednost účetnictví, které předala paní účetní. Po konzultaci s profesionálním auditorem starosta navrhuje provést rekonstrukci účetnictví roku 2009. OZ ukládá rěditelce MŠ a starostovi obce zajistit rekonstrukci účetnictví. Schváleno 7 hlasy přítomných.

5. Směrnice – Veřejné zakázky.
Starosta předkládá návrh Směrnice, na základě které se stanovuje způsob, postup a evidence zakázek malého rozsahu. Schváleno 7 hlasy přítomných.

6. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
- Starosta navrhuje zúčastnit se dotačního programu Města Kolína, v rámci kterého by se dala pořídit spisová služba, kompatibilní s datovými schránkami. Schváleno 7 hlasy přítomných.

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí převod 1/16 pozemkové parcely dle KN č. 123/5 v Dolních Chvatlinách (jedná se o necelých 6 m2). Zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas pro tento převod. Schváleno 7 hlasy přítomných.

Pan Sršeň ml. podal zprávu o činnosti jednotky SDH Mančice. Proběhla diskuze o činnosti hasičské jednotky. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zaurgovat odpověď HZS Kladno na náš dopis. Roman Jeřábek a Kateřina Vašková vznášejí žádost o zakoupení vahadlové houpačky na dětské hřiště v Horních Chvatlinách a doplnění písku do pískoviště.

7. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat dne 10. června 2010 od 19.00 hodin na Obecním úřadě Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 22. dubna 2010.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Milan Havlín, Roman Jeřábek

Komentáře jsou zavřeny.