Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 21.01.2010, č.201001


Přítomni:
Milan Štika, Roman Jeřábek, Kateřina Vašková, Zdeněk Štika, Milan Havlín,
Josef Mejšner, Ladislav BeranOmluveni: Petr Semelka – nemoc
František Protiva – nemoc

Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Ladislav Beran, Zdeněk Štika
Hosté: Štěpán a Radek Sršňovi – SDH Mančice

Program:

1.Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
2.Činnost OÚ – informace.
3.Inventury, Směrnice.
4.Definitivní jmenování Poľárnětechnické komise.
5.Diskuze, připomínky, ľádosti a stíľnosti občanů.
6.Usnesení a závěr.

1. Místostarosta zahájil dnešní jednání s tím, ľe je přítomno 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Činnost OÚ.
Na OÚ nadále probíhají inventury a práce spojené s přechodem na nové účetnictví státu. SDH Mančice – statutárnímu zástupci byly vydány pracovní stejnokroje na zápůjčku. Byly dodány známky na popelnice od Nykosu, které budou vydávány na jednočlennou aľ tříčlennou rodinu jedna známka a na čtyřčlenou a vícečlennou rodinu dvě známky. V případě nutnosti další známky na popelnici je potřeba písemně si zaľádat Obecní zastupitelstvo.

3. Inventury, Směrnice.
Vzhledem ke změně nového systému účetnictví, účetní Radka Kostková, informovala OZ o nutnosti schválit nové hospodářské směrnice – Směrnice, podrozvaha a evidence zpracování přílohy účetní závěrky a Směrnice pro časové rozlišování, a to s účinností od 1. ledna 2010. Schváleno 7 hlasy přítomných.
Inventury 2009. Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z inventarizace majetku obce 2009 provedené ke dni 31.12.2009.

4. Definitivní jmenování Poľárnětechnické komise.
Místostarosta vyzval pana R. Jeřábka o sloľení Poľárnětechnické komise za účelem vypracování „Návrhu optimálního zabezpečení PO ve všech částech obce“. Za OZ jsou jmenovaní – Roman Jeřábek, Zdeněk Štika, za SDH Mančice – Radek Sršeň, Martin Šedivý, za SDH Dolní Chvatliny – Jaroslav Hoření, Milan Havlín.
OZ ukládá obecnímu úřadu sepsat dopis s poľadavkem za jakou částku je Město Zásmuky schopno pro nás zajiš»ovat PO v obci.

5. Diskuze, připomínky, ľádosti a stíľnosti občanů.
Pan Beran nechal v Horních Chvatlinách odklidit sníh, zašlou nám fakturu k proplacení. Navrhuje v případě dalších kalamit sjednat na smlouvu ještě jednu firmu.Schváleno 7 hlasy přítomných.
Kateřina Vašková zjistí moľnost posunutí autobusové zastávky v Dolních Chvatinách ve směru na Horní Chvatliny a zároveň informovala OZ o dotovaném mléku do MŠ, vzhledem k tomu, ľe není jasné stanovisko příslušných Ministerstev, zavedení dotovaného mléko do MŠ Dolní Chvatliny se prozatím odkládá.

6. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat dne 4. 3. 2010 od 19.00 hodin na Obecním úřadě Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 21. ledna 2010
Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Ladislav Beran, Zdeněk Štika

Komentáře jsou zavřeny.