Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 20.12.2010, č.201009


Přítomni
: Milan Štika, Kateřina Vašková, Jarmila Havlínová, Zdeňka Ebertová , Milan Havlín, Jiří Čábela, František Protiva, ing. Iva Kuchařová, Ladislav Beran
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Kateřina Vašková, Zdeňka Ebertová
Hosté: Štěpán a Radek Sršňovi

Program:
1) Úvod, usnášeníschopnost.
2) Činnost OÚ – informace.
3) Rozpočet na rok 2011
4) Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
5) Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že se po nemoci dostavil pan Ladislav Beran a vyzval ho ke složení slibu člena zastupitelstva (Příloha č. 1). Po složení slibu konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je  usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Pro – 9 hlasů přítomných. Proti – 0. Zdržel se – 0. Schváleno 9 hlasy přítomných

2. Činnost OÚ.

Práce na inventurách, příprava vystoupení Mateřské školy a organizace divadelního představení 11. 12. 2010, jednání s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a katastrálním úřadem ve věci převodu pozemků z MNV na Obec. Běžná provozní činnost Obce a Obecního úřadu.

Starosta obce tímto jmenuje komisi pro rozvoj obce a investice ve složení: předseda – ing. Iva Kuchařová, členové: ing. Jaromír Jaroš a Milan Sahula.

3. Rozpočet obce na rok 2011.

Starosta předkládá návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2011. Návrh byl projednán dne 1.12.2010 na zasedání zastupitelstva a řádně zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu.
Starosta doporučuje rozpočet schválit s následujícími změnami: snížit výdaje § 3141 (stravování při předškolním zařízení) o 70000,- Kč a zároveň navýšit výdaje § 3111 (předškolní výchova MŠ) o 50000,-Kč a § 3113 (základní školy) o 20000,-Kč. Pro – 9 hlasů přítomných. Proti – 0. Zdržel se – 0. Schváleno 9 hlasy přítomných
Ing. Iva Kuchařová navrhuje snížit z § 6112 o 100000,- Kč (zastupitelstva obcí) na § 6171 (činnost místní správy) 50000,- Kč (resp. na pol. dary obyvatelstvu nebo služby) a 50000,- Kč na § 2212 (silnice). Pro – 9 hlasů přítomných. Proti – 0. Zdržel se – 0. Schváleno 9 hlasy přítomných.
Rozpočet na rok 2011 se schvaluje jako vyrovnaný s výše odsouhlasenými úpravami.

4. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
Během ledna 2011 se sejde komise pro rozvoj obce a investice za účelem projednání projektování kanalizace v obcích i za účasti J. Čábely.
Paní Ebertová poděkovala všem zastupitelům za spolupráci.
Do příštího zasedání si každý připraví připomínky k vylepšení webových stránek obce.

5. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

V Dolních Chvatlinách dne 20. prosince 2010

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Kateřina Vašková, Zdeňka Ebertová

I

Příloha

Slib člena zastupitelstva.

Návrh rozpočtu na rok 2011


Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 1.12.2010, č.201008 (pdf 85 Kib)

.