Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 15.12.2011, č.201108

Přítomni: Zdeňka Ebertová, Jiří Čábela, František Protiva, ing. Iva Kuchařová, Milan Štika, Jarmila Havlínová
Omluveni: Radek Sršeň – zaměstnání, Ladislav Beran – zaměstnání, Milan Havlín – zaměstnání
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Ing. Iva Kuchařová, Jiří Čábela

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu a MŠ.
3. Rozpočet 2012.
4. Nákup programového vybavení KEO.
5. Dodatek smlouvy s NYKOS (odpady).
6. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
7. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ a MŠ.
Dne 3. 12. 2011 proběhla úspěšně besídka MŠ a mikulášská nadílka v Obecní klubovně v Mančicích, akce se zúčastnilo na 200 dětí a dospělých.
Proběhlo informativní setkání ve věci možného získávání dotací a podmínek pro podávání žádostí dle jednotlivých dotačních titulů. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Paní Kostková předkládá ke schválení směrnici č. 3/2011 „Odpisování dlouhodobého majetku, Odpisový plán“. Schváleno 6 hlasy přítomných.
Dne 25. 11. 2011 proběhla první část kontroly hospodaření obce za rok 2011 s výsledkem bez závad.
Dne 14. 12. 2011 proběhlo jednání na Stavebním úřadě v Zásmukách ve věci územního řízení na vodohospodářskou infrastrukturu Obce. Zúčastnili se za Obec ing. Kuchařová a F. Protiva.
Po podání informace navrhují odstoupit od smluv o dílo s firmou PROIS a. s. č. 04-160 a č. 04-161 po předání již zaplacené dokumentace k územnímu řízení. Schváleno 6 hlasy přítomných.

3. Rozpočet 2012.
Starosta navrhuje schválit rozpočet obce na rok 2012 tak, jak byl řádně zveřejněn. Obecnímu úřadu nebyla do dnešního dne doručena námitka proti tomuto návrhu. Vzhledem ke skutečnému a odůvodněnému navýšení nákladů MŠ na likvidaci tekutých odpadů navrhuje převést částku ve výši 15 000,- Kč z § územního plánování na § mateřské školy. Dále převést v důsledku změny „Krizového zákona“ 1 000,- Kč z § územního plánování na nový § 5212 Ochrana obyvatelstva. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný. Schváleno 6 hlasy přítomných.

4. Nákup programového vybavení KEO.
Paní Kostková informuje zastupitelstvo o připravovaném převodu programového vybavení pro Komplexní Evidenci Obcí ze systému DOS na systém Windows. Původní systém přestane být v průběhu roku podporován a přestane být kompatibilní s evidenčními systémy nadřízených orgánů. Nový systém obsahuje účetnictví, výkaznictví, evidenci obyvatel, majetku, hřbitovů a personalistiku obce. Náklady na pořízení nového základního programového vybavení pro obec a MŠ činí přibližně 50 000,- (při započítání slevy ve výši až 40% některých modulů za zakoupení v tomto roce). Starosta doporučuje nákup uskutečnit. Schváleno 6 hlasy přítomných.

5. Dodatek smlouvy s NYKOS (odpady).
Firma Nykos předkládá dodatek smlouvy na rok 2012 o zajištění likvidace odpadů pro naši Obec. Schváleno 6 hlasy přítomných.

6. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
a) Žádost pana Černušáka na odkoupení části pozemku č. 310/10 přiléhající k pozemku č. 35/2 a části pozemku č. 43/5 přiléhající k pozemku č. 43/3 v celkové výměře cca 180 m2. Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru tento pozemek odprodat za minimální cenu 200,00 Kč/m2 + poplatky spojené s oddělením a převodem pozemku. Schváleno 6 hlasy přítomných.
Jednání ukončeno v 19:10 hodin.

Další zasedání ZO se bude konat v průběhu ledna 2012 po svolání starostou.

7. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

V Dolních Chvatlinách dne 15. 12. 2011

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Ing. Iva Kuchařová

Jiří Čábela