Zápis ze zasedání OZ konaného dne 9. června 2005

 

Přítomni : František Protiva, Milan Štika, Petr Semelka, Jan Franěk, Zdeněk Štika, Radek Jaroš, Jaroslav Hoření
Omluveni : Josef Mejšner
Zapisovatel : Milan Štika
Ověřovatelé : Radek Jaroš, Zdeněk Štika
Program : 1. Úvod, činnost OÚ
  2. Závěrečný účet obce 2004
  3. Dopravní značení
  4. Vrácení poplatků
  5. Žádosti, různé, diskuse
  6. Závěr, usnesení

 

 

1. Řízení zasedání se ujal starosta obce, vzhledem k přítomnosti 7 členů prohlásil zastupitelstvo za usnášeníschopné.

a) H. Jarošová převzala smlouvu o pronájmu obchodu v Dolních Chvatlinách. Starosta doporučil sestavení předávací komise ve složení :
J. Franěk, F. Protiva, M. Štika, jako náhradník Z. Štika. Předávací se bude konat 30.6.2005 od 16.00 hod. Vymalování obchodu provede nový nájemce.
Schváleno všemi hlasy přítomných. 

b) Křovinořez dle minulého zasedání byl pořízen.

c) Paní Honcová dala souhlas s prodejem pozemků v Horních Chvatlinách obci, odsouhlaseným zastupitelstvem již dříve.

d) Starosta informoval zastupitelstvo o přípravě projektu „LEADER“ v rámci aktivity Mikroregionu Kouřimsko. Projekt by měl vést k možnosti financování projektů z fondů EÚ. Úvodní setkání podnikatelů, představitelů neziskových a veřejných subjektů i obyvatel regionu, kteří by se měli společně podílet na tvorbě projektu se bude konat 14. června 2005 od 17 hod. V Sokolovně Zásmuky.

e) Obec převzala od krajského zastupitelstva grant na provoz Velkého dechového orchestru v roce 2005 ve výši 40.000,- Kč.

f) Proběhl dětský den MŠ s návštěvou „mašinky u Pašků“ v Horních Chvatlinách

2. Starosta seznámil přítomné se ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM obce za rok 2004. Zveřejněn byl od 1.4.2005 do 4.5.2005 a zastupitelstvo jej schválilo všemi hlasy přítomných.

3. Firma FLOP předala návrh řešení dopravního značení na místních komunikacích vyhotovený podle projednaného řešení. OZ schvaluje návrh všemi hlasy po doplnění o značení místní komunikace na p.č. 444/2 v Horních Chvatlinách, jedná se o značku „dej přednost v jízdě“.

4.  Podle výkladu MINISTERSTAVA FINANCÍ nemůže být podle odpovídajících předpisů uplatněn poplatek za „likvidaci odpadů“ u domu, kde nikdo nebydlí. 
Jedná se o poplatky :

p. J. Rak, dům Mančice č.p. 45 – 1747,- Kč 
p. J. Hejduk, dům Dolní Chvatliny č.p. 13 – 1947,- Kč
p. N. Hoření, dům Dolní Chvatliny č.p. 33 – 947,- Kč

Starosta navrhl tyto poplatky vzhledem k uvedeným okolnostem vrátit a požádat firmu NYKOS zajišťující svoz odpadu o snížení počtu sběrných míst a tím i změnu kalkulace za svoz. Odsouhlaseno všemi hlasy přítomných.

5. Žádosti, oznámení :

a) Milan Rak bytem Kolín oznámil stavbu garáže – plechové kolny na svém pozemku v Mančicích. Jedná se o stavbu o půdorysu menším než 15 m2 takže se na ní nevztahuje povinnost „stavebního povolení“, zastupitelstvo vzalo oznámení na vědomí. 

b) Pan Štěpán Sršeň se písemně vzdal mandátu člena Obecního zastupitelstva Dolní Chvatliny k 31.5.2005 písemným oznámením doručeným 30.5.2005. Příslušný náhradník – Marcela Vaňková pozbyla mandát vzhledem k odhlášení se z trvalého pobytu v obci, dalším právoplatným náhradníkem je pan Jan Beneš z Dolních Chvatlin č.p. 18. Bude vyzván starostou obce k převzetí mandátu. OZ vzalo změnu na vědomí. 

c) Oldřich Hájek požádal o povolení vedení elektrické přípojky kabelem po „obecním“ pozemku od domu č.p. 12 k domu č.p. 13 v Mančicích. OZ žádost zamítlo všemi hlasy přítomných vzhledem k tomu, že žadatel má možnost vést kabel po vlastních pozemcích.

d) Pan Švec požádal ústně o povolení výkopu a „protlaku“ přes místní komunikaci k domu v jeho vlastnictví v Dolních Chvatlinách za účelem obnovení potrubí pro čerpání vody ze studny na jiném soukromém pozemku. Vzhledem k plánovanému budování protizáplavových opatření v dotčeném místě a křížení výkopu s ostatními sítěmi OZ tuto žádost všemi hlasy přítomných zamítlo.

e) Pan Ladislav Jaroš požádal o odkoupení obecního pozemku v „třešňovce“ v Mančicích. Na základě této žádosti OZ nabídne všechny pozemky v uvedené lokalitě určené dřívějším rozhodnutím OZ k prodeji. Jedná se pozemky p.č. 45/1, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9. Minimální cenu pro nabídku určilo OZ na 60 Kč,-/m2. Termín k podání žádostí byl určen do 30.8.2005, žádost L. Jaroše byla v tomto smyslu přijata. 

f)  Zastupitelstvo vyslovilo hlasy všech přítomných souhlas s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí a Eurotelem Praha – předmětem smlouvy je zřízení elektrické přípojky na nový vysílač uvedené firmy „Na Kamhajku“. Podpisem byl pověřen starosta obce.

Diskuse :

a) J. Hoření vznesl dotaz na řešení dluhu p. Vaňka, bývalého nájemce obchodu v Dolních Chvatlinách. P. Vaněk dluží obci za nájem 26.950,- Kč bez započtené penalizace k 30.5.2005. Obec bude vymáhat úhradu příslušným postupem. OZ odsouhlasilo bez připomínek.

b) Dalším dlužníkem je Jan Vejdělek, nájemce bytu ve vlastnictví obce. OZ uložilo starostovi obce zaslat uvedenému výzvu k úhradě s termínem, plnění k 30.9.2005 s upozorněním na možnost vypovězení nájemní smlouvy. OZ odsouhlasilo bez připomínek.

c) Na nájmu dluží dlouhodobě též p. Bělina užívající část budovy MŠ k výrobní činnosti. Bude zaslána výzva k úhradě dlužné částky s termínem do 30.8.2005, v opačném případě bude nájemní smlouva vypovězena. OZ odsouhlasilo bez připomínek.

6. Na závěr starosta konstatoval, že rozhodnutí uvedená v jednotlivých bodech jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání OZ. Tento zápis byl hlasitě přečten a projednán.

Zapsal : Milan Štika
Zápis ověřili : Radek Jaroš, Zdeněk Štika

Komentáře jsou zavřeny.