Zápis ze zasedání OZ konaného dne 8. září 2005

Přítomni Štika M.,Beneš J., Štika Zd., Semelka P., Hoření J., Franěk J., Jaroš R.

Omluveni:

Protiva F., Mejšner J.

Hosté: Šedivý P., Jaroš J. (Mančice)
Ověřovatelé: Hoření J., Beneš J.
Program: 1) Úvod
2) Žádosti, oznámení
3) Činnost obecního úřadu
4) Rozpočtové opatření
5) Různé
6) Usnesení, závěr

1. Úvod
Vzhledem k nepřítomnosti starosty se ujal řízení zasedání zástupce Milan Štika. Konstatoval, že vzhledem k přítomnosti 6-ti členů je OZ usnášeníschopné. Během zasedání se dostavil další člen – Jan Franěk. Zapisovatelem byl určen Petr Semelka a ověřovateli Jan Beneš a Jaroslav Hoření.

2. Žádosti, oznámení

a) J. Jaroš z Mančic podal písemnou žádost na odkoupení p.č. 45/9 v Mančicích. Pozemek byl určen k prodeji dřívějším rozhodnutím OZ, na jeho prodej bylo vyhlášeno nabídkové řízení. Přítomný žadatel namítl, že je cena pozemku vysoká vzhledem k telekomunikačnímu kabelu vedenému pozemkem a také k nedostatku podzemní vody a obtížnosti zřízení studny.

b) Další žádost o odkoupení pozemků ve stejné lokalitě podal P. Šedivý z Mančic, také osobně na zasedání přítomný. Jedná se o pozemky č. 45/1 a 45/4. Též požádal o snížení ceny vzhledem ke znehodnocení umístěním telekomunikačního kabelu. Připomněl zastupitelstvu, že kabel byl veden v rozporu s tehdejším řízením, kdy měl být správně veden za hranicí příslušných pozemků.

OZ ve věci dle odstavce a, b rozhodlo jednohlasně pověřit starostu obce projednat v termínu do příštího zasedání OZ se správcem uvedeného kabelu jeho přeložení, případě úhradu znehodnocení dotčených pozemků. Rozhodnutí o prodeji bylo odloženo na dobu po po projednání této záležitosti.

c) Paní M. Homolová z Horních Chvatliny požádala o zaměstnání ze strany obce formou brigády, nebo částečného úvazku. OZ žádost jednohlasně zamítlo vhledem k možnostem uplatnění žadatelky a potřebám obce.

d) Pan Hájek požádal o odkoupení p.č. 310/6 o výměře 26 m2 v Mančicích. Jedná se o předzahrádku před domem č.p. 12, který je v jeho vlastnictví. OZ souhlasí všemi hlasy přítomných s prodejem uvedeného pozemku za odhadní cenu. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a změnou v evidenci katastru nemovitostí. Realizací prodeje byl pověřen starosta.

e) Dále p. Hájek oznámil písemně provedení oplocení p.č. 320 v Mančicích, která je v jeho vlastnictví. Hranice parcely byla vyměřena a vytyčena geodetickou firmou, plot bude dřevěný. OZ vzalo na vědomí bez připomínek.

3. Činnost OÚ

a) Byla přijata dotace 40 000 Kč na ošetření a výstavbu zeleně, přidělená v rámci mikroregionu. Podmínkou přidělení bylo uvolnění dalších nejméně 29 000 Kč ze strany obce, ošetření nejméně 7 stromů a výsadba 52 stromů. M. Štika seznámil přítomné s pracemi realizovanými v rámci této dotace.

b) M. Štika informoval o postupu činnosti v rámci iniciativy Leader. Starosta obce se zúčastnil ustavujícího zasedání. Iniciativa je společnou akcí mikroregionů Kouřimsko, Pečecko, Pod Chlumem, části Kostelecka, cílem je získání prostředků pro rozvoj a zlepšování životních podmínek v obcích ze strany Evropské unie.

c) Byl ukončen pracovní poměr s F. Ptáčkem vzhledem k zamítnutí žádosti obce o poskytnutí prostředků ze strany Úřadu práce Kolín.

d) Byl uskutečněn zájezd na Zemi živitelku do Českých Budějovic.

e) Dokončena výměna topidel, oprava světel, podlah a chodníků v budově mateřské školy.

f) Dokončena rekonstrukce autobusové čekárny v Horních Chvatlinách.

4) Rozpočtové opatření
OZ vydává rozpočtové opatření č. 1/2005. Obsahem je :

- vzhledem k přijaté dotaci v rámci mikroregionu ve výši 40 000 Kč upravit v položkách výdajů povinné náklady na ošetření a výstavbu zeleně ve výši cca 32 000 Kč

- provést odpovídající navýšení rozpočtových příjmů s ohledem na skutečnost za období do 30.8.2005 v oblasti daňových příjmů. Předpokládané navýšení do konce roku

- zapracovat do rozpočtových výdajů nutné opravy v MŠ (topení, osvětlení, podlahy a chodníky)

- případný rozpočtový přebytek (z titulu navýšení daňových příjmů) použít pro financování projektové činnosti (osvětlení Mančice, protizáplavové opatření)

OZ odsouhlasilo všemi hlasy přítomných

5. Různé

a) Dle dřívějšího jednání byla učiněna ze strany správce konkursní podstaty ZD Dolní Chvatliny nabídka na odprodej pozemku stavební číslo 60 v Horních Chvatlinách za cenu 35 Kč/m. Podmínkou prodávajícího je uvedení evidence pozemku do souladu se skutečností – na pozemku je evidována stavba, která tem ve skutečnosti několik desítek let není. OZ odsouhlasilo bez připomínek, pověřilo starostu obce vyřízením příslušných záležitostí.

b) Byla zamítnuta žádost o dataci na protizáplavová opatření v obci s odůvodněním, že obec nesplňuje podmínky pro její poskytnutí. OZ vzalo na vědomí.

f) Stavební úřad Zásmuky dal obci na vědomí rozhodnutí o umístění stavby. Jedná se o stavbu „vysílače Eurotel“, elektropřípojka je vedena po pozemcích p.č. 392, 393 v k.ú. Dolní Chvatliny. OZ vzalo na vědomí.

g) Paní H. Jarošová předložila čestné prohlášení ve věci nákladů ve výši 11 800 Kč na realizace vymalování obchodu, který má v nájmu. Ve smyslu dřívějšího rozhodnutí OZ bude snížen nájem obchodu o 2 000 Kč měsíčně až do „umoření“ uvedené částky. OZ vzalo na vědomí bez námitek.

h) 16.11.2005 bude zahájeno Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje přezkoumání hospodaření obce. Starosta obce byl pověřen přípravou příslušných dokladů a podmínek pro činnost kontrolního orgánu.

ch) R. Jaroš navrhl pověřit starostu obce a členy zastupitelstva vytvořením plánu práce na rok 2006 s určením priorit a harmonogramů. Starosta by měl v průběhu roku předkládat zastupitelstvu informace o plnění tohoto plánu. OZ rozhodlo projednat na příštím zasedání tento plán, podklady pro společnou diskusi nad jeho podobou předloží starosta i jednotliví členové OZ.

6) Usnesení, závěr
Závěr jednání provedl M. Štika konstatováním , že rozhodnutí uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního zasedání OZ.

Komentáře jsou zavřeny.