Zápis ze zasedání OZ konaného dne 8. dubna 2004

Přítomni :

František Protiva, Milan Štika, Petr Semelka, Jan Franěk, Radek Jaroš, Zdeněk Štika, Josef Mejšner
Omluveni : Jaroslav Hoření, Štěpán Sršeň
Zapisovatel : Petr Semelka
Ověřovatelé : Zdeněk Štika, Josef Mejšner
Program : 1. Úvod, činnost OZ
2. Žádosti občanů
3. Diskuse, připomínky
4. Usnesení a závěr

1. Starosta obce zahájil zasedání, konstatoval že je přítomno 7 členů zastupitelstva, čímž je usnášeníschopné. Současně se ujal řízení dalšího průběhu zasedání. Plánované jednání smírčí komise, které se mělo konat před zasedáním OZ bylo zrušeno vzhledem k omluvené nepřítomnosti zainteresovaných.
K činnosti OZ v min. období :

- realizována oprava havárie vodovodu v budově OZ
- provedena kontrola a pravidelná údržba veřejného osvětlení
- pokládka dlažby v bývalém pohostinství v Mančicích, zde použitá dlažba byla současně nakoupena pro sokl na  budově OÚ

- starosta seznámil se zjištěnými závadami při kontrole hygienického zabezpečení ve školní kuchyni.
- správce veřejných komunikací na jednání přislíbil opravu komunikací ve správě kraje poškozených právě minulou zimou, na rozsáhlejší opravy podle něj nejsou finanční prostředky
- nutné opravy místních komunikací bude muset zajistit obec sama, k tomu provede průzkum dostupných technologií (např. opravy tzv. materiály za studena)

2.

a)      Starosta požádal o vyjádření k možnosti zadání výroby odznaků se symboly obce. Náklady při objednávce 500 kusů ve dvou verzích (celkem 1000 kusů) by činily cca 15 000,- Kč. Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí na 3-tí čtvrtletí, kdy bude jasnější vývoj finanční situace. Návrh na objednání výroby známek pro psy OZ zamítlo.

b)      F. Janoušek z Bečvár požádal o vyjádření souhlasu se stavbou rod. domu mimo intravilán obce Dolní Chvatliny, na parcele č. 52/6 podle bývalého pozemkového katastru, která je v jeho vlastnictví. Po seznámení s polohou pozemku bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů OZ.

c)      Žádost o prominutí poplatku za likvidaci odpadů od J. Bureše nebyla projednávána vzhledem k úmrtí žadatele.

d)      Žádost Pavlíny Chadrabové o prominutí poplatku za likvidaci TDO vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti  nebyla schválena všemi hlasy přítomných s ohledem na trvalou nepřítomnost žadatelky, ta by měla řešit záležitost změnou přihlášení k trvalému pobytu.

e)      Žádost M. Srba o odkoupení části obecního pozemku p.č. 43/1 v Mančicích, jím dosud dlouhodobě užívaného na základě nájemní smlouvy. Bez připomínek schválen prodej za odhadní cenu, kupující uhradí veškeré náklady s převodem  vlastnictví pozemku spojené (včetně geom. plánu pro oddělení užívané části pozemku).

3. P. Semelka upozornil na potřebu zajištění změn a doplnění dopravního značení na místních komunikacích. Problém se vleče několik let, firma pověřená zpracováním projektu tento nedodala. OZ pověřilo starostu oslovením potencionálních dodavatelů, schopných zajistit projekt současně (a v ceně) s dodávkou a montáží nového dopravního značení.

4.  Na závěr starosta konstatoval, že rozhodnutí uvedená v jednotlivých bodech jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání OZ. Tento zápis byl hlasitě přečten a projednán.

Příští  zasedání OZ se bude konat dne 6.5.2004 od 17.00 hod. v budově OÚ Dolní Chvatliny

Zapsal : Petr Semelka

Zápis ověřili : Zdeněk Štika, Josef Mejšner

Komentáře jsou zavřeny.