Zápis ze zasedání OZ konaného dne 8. června 2006

Přítomni: F. Protiva,  Zd. Štika, M. Štika, R. Jaroš , J. Franěk P. Semelka, J. Hoření

Omluveni: J. Mejšner, J. Beneš.

Hosté:

Zapisovatel: Jan Franěk
Ověřovatelé: Petr Semelka , Jaroslav Hoření

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Z činnosti obce
3. Závěrečný účet Obce, Zpráva o výsledku hospodaření.
4.Převzetí majetku do vlastnictví Obce.
5. Žádosti a připomínky občanů. Různé.
6. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 6 členů OZ, ostatní jsou omluveni – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.

2. OÚ zajišťoval běžný provoz Obce, – Dokončení rekonstrukce chodníku u OÚ, z POV byla
přidělena dotace ve výši 125 000 Kč. OZ souhlasí
s přijetím této dotace a pověřuje Františka Protivu
podpisem příslušné smlouvy.
- OZ souhlasí s převzetím kulturního grantu pro VDO
a pověřuje Františka Protivu podpisem příslušné
smlouvy.

-24.5.2006 proběhla kontrola dotací z roku 2002 od úřadu
práce.
- Zajišťování průběhu voleb do PS ČR

3.OZ bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005. K odstranění zjištěných nedostatků byla projednána a přijata opatření jejichž soupis je nedílnou přílohou závěrečného účtu obce za rok 2005.
OZ projednává závěrečný účet obce za rok 2005 :OZ schvaluje celoroční hospodaření obce a
závěrečný účet obce za rok 2005, včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2005
s výhradou.(viz. návrh na opatření k odstranění závad)

4. Starosta seznámil zastupitelstvo s možností převzetí majetku do vlastnictví obce:
OZ souhlasí s bezúplatným převodem pozemků od PF ČR v kú Dolní Chvatliny p.č.:1/1 a 1/2 , druh pozemku zahrada. Schváleno všemi hlasy přítomných
OZ souhlasí z bezúplatným nabytím 7/14 stavební parcely č.88 v kú. Horní Chvatliny. Schváleno všemi hlasy přítomných.
OZ souhlasí s případnou účastí na dražbě zastavěné stavební parcely 3/1
v kú Dolní Chvatliny , a souhlasí s cenou nejvýše 60 000 Kč.

OZ souhlasí a pověřuje Františka Protivu podpisem příslušných smluv.

5.

- Starosta seznámil OZ s dopisem ing. Baráka z 23.5.2006 , kde žádá o ochranu na základě ustanovení občanského zákoníku a obnovení předešlého stavu. Byla požádána JUDr. Uhrová ke konzultaci. Dle jejího vyjádření bude OÚ dále postupovat.

- Žádost ing. Kopáčka a Šárky Kratochvílové o odkoupení parcely KN 45/6 o výměře
1 507 m2 v v kú. Mančice , za cenu 60Kč/m2.
OZ bere na vědomí a vyhlašuje uzávěrku nabídek ke koupi pozemků k 30.6.2006 . Žadatel bude upozorněn na minimální vyhlášenou cenu 100Kč/m2

-Žádost o povolení el. přípojky pro p. Hájka pro č.p.13 v Mančicích od projektového ateliéru PAIB z Kolína.
OZ souhlasí s provedením přípojky za následujících podmínek:
: bude zřízeno věcné břemeno úplatně.
: jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 15 000 Kč
: veškeré náklady související se zřízením tohoto věcného břemene a jeho
vkladem do KN , hradí strana oprávněná

Schváleno všemi hlasy přítomných .OZ pověřuje Františka Protivu podpisem příslušných smluv.

-Byla projednána urgence odpovědi od bratří Hrdinů. Vzhledem k vyjádření od
JUDr. Uhrové , OZ konstatuje, že se jedná o občansko právní věc, kterou je pověřen
Obecní úřad II stupně, nebo soud. Dále je konstatováno , že územní plán obce
schválený v roce 1997, řeší přístupovou cestu k nemovitosti po pozemcích vlastníka ze
severní strany.

-Zastupitelstvo pověřuje podpisem smlouvy s fi. OSPEN J. Fraňka , F. Protivu ,
M.Štiku . Stačí dva podpisy z uvedených.

6.Závěr dnešního jednání provedl starosta obce s konstatováním, že rozhodnutí tak, jak jsou uvedena v jednotlivých bodech zápisu jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání.
Příští zasedání OZ bude 13. července 2006 od 19.00 hodin v budově OÚ Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 8. června 2006 2006.

Zapsal: Jan Franěk
Zápis ověřili: Petr Semelka, Jaroslav Hoření

Komentáře jsou zavřeny.