Zápis ze zasedání OZ konaného dne 7.dubna 2005

 

Přítomni :

František Protiva, Milan Štika, Petr Semelka, Jan Franěk, Radek Jaroš, Zdeněk Štika, Josef Mejšner, Jaroslav Hoření

Omluveni :

-

Zapisovatel :

Petr Semelka

Ověřovatelé :

Jan Franěk, Zdeněk Štika

Hosté :

Zástupci SDH Mančice

Program :

1. Úvod, činnost OÚ

 

2. Rozpočet

 

3. Žádosti, různé, diskuse

 

4. Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta obce se ujal řízení zasedání a seznámil přítomné s plněním úkolů z minulého jednání a činností obecního úřadu v minulém období, nejprve však prohlásil zastupitelstvo vzhledem k počtu přítomných členů za usnášeníschopné

 

a) Provedena příprava posezení pro seniory
b) Organizace úklidových brigád 
c) 8.4.2005 proběhne jednání s pozemkovým fondem o převedení pozemků malých výměr do vlastnictví obce, 15.4.2005 o možnosti převodu v pozemku nacházejícího se v blízkosti kostela v Dolních Chvatlinách.
d) 8.4.2005 proběhne též jednání s firmou FLOP o zpracování projektu a vlastní realizacidopravního značení místních komunikací obce v souladu s příslušnou vyhláškou.
e) Na základě rozhodnutí OZ ze zasedání dne 3.3.2005 byla vypovězena k 30.6.2005smlouva s panem Vaňkem na pronájem obchodu v obecních prostorách v Dolních Chvatlinách. Současně bylo 31.3.2005 vyhlášeno zahájení výběrového řízení na pronájem těchto nebytových prostor. Termín k podání přihlášek byl určen k 30.4.2005. K datu zasedání se žádný zájemce nepřihlásil.      

 

2. F. Protiva seznámil s návrhem rozpočtu obce na rok 2005, jehož písemnou formu rozdal přítomným k nahlédnutí. Upozornil na zásadní položky rozpočtu a změny proti rozpočtu 2004. Jedná se např. o nárůst výdajů na elektrickou energii vzhledem ke zvýšení její ceny, částku na opravu topení v mateřské škole, která se nachází v havarijním stavu. Předseda finanční komise navrhl hlasovat o schválení rozpočtu pro rok 2005 již na tomto zasedání. Návrh byl přijat, nikdo nepodal k rozpočtu pozměňovací návrh a tento byl schválen všemi hlasy přítomných členů OZ.

 

3. Žádosti, různé, diskuse :

 

a) Oldřich Hájek požádal o prominutí poplatku „z odpadů“ za nemovitosti č.p. 12,13 jichž je vlastníkem, bez udání důvodu. Zamítnuto všemi hlasy.

 

b) Podána žádost o prodej parcely č. 124/1 o výměře 1406 m2 v katastrálním území Dolní Chvatliny do vlastnictví pana Josefa Růžičky, bytem Dolní Chvatliny č.p. 91. Parcela je v současnosti ve vlastnictví obce. OZ souhlasí všemi hlasy přítomných s prodejem uvedeného pozemku za úřední cenu která činí 11 Kč/m včetně uhrazení nákladů s prodejem spojených kupujícím. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn již dříve, jiný zájemce se nepřihlásil.

 

c) Nově založený Sbor dobrovolných hasičů Dolní Chvatliny požádal o pronájem rybníkav Dolních Chvatlinách za cenu 3000 Kč/rok a za podmínek zajištění řádné údržby přilehlých prostor (břehů) uvedenou organizací. Dále Zdeněk Štika jako zástupce SDH požádal OZ o přidělení dotace v částce 10000 Kč na násadbu ryb do tohoto rybníka. Po diskusi byl schválen účelový příspěvek 5000 Kč na násadbu ryb a pronájem za výše uvedených podmínek 6-ti hlasy přítomných, 2 se hlasování zdrželi. Pronájem bude ošetřen smlouvou.

 

d) Starosta informoval o sepsání smlouvy na příspěvek pro Speciální základní školu Kouřim tak, jako v minulých letech. Příspěvek na rok 2005 činí 1500 Kč za každého žáka obce, který navštěvuje tuto školu.

 

e) Kolínská lesní společnost s.r.o. podala cenovou nabídku na těžbu lesního porostuoznačeného jako 757 D5b v Dolních Chvatlinách o výměře 1,3 ha. Společnost by se stala vlastníkem vytěžené dřevní hmoty za částku 116 300 Kč a následující služby na vlastní náklady : vytěžení porostu, úklid prostoru, nové zalesnění, oplocení, ožin buřeně, postřik buřeně, správu pozemku a porostu po dobu 3 let po provedení těžby. OZ všemi hlasy přítomných souhlasí s uvedenými podmínkami, pověřuje starostu uzavřením příslušné smlouvy.

 

f) Poskytovatel veřejné autobusové dopravy požaduje příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2005 ve výši 49 160 Kč. Jedná se o víkendové spoje, v roce 2004 však přibližně stejná částka zajišťovala zhruba dvojnásobné množství spojů. Vzhledem k této okolnosti rozhodlo OZ všemi hlasy přítomných uvolnit na uvedený příspěvek 30000Kč. Vyjednáváním o upravě podmínek byl pověřen starosta obce.

 

g) Bylo jednáno o řešení prodloužení dosahu veřejného osvětlení k novostavbě rodinného domu, nacházející se na okraji Mančic, směrem na Dolní Chvatliny. Starosta seznámil s návrhem firmy Elektro Martínek na provedení příslušných prací. Navrhl úpravu návrhu tímto způsobem : 50 % nákladů na zemní práce uhradí Jaroslav Roček, obec dodá stožár a svítidlo z vlastních materiálových zdrojů. Smluvní cena s uvedenou firmou bude bude v příslušných položkách upravena, v případě nesouhlasu s úpravou bude vybrán jiný dodavatel. jednáním byl pověřen F. Protiva a M. Štika.

 

4.  Na závěr starosta konstatoval, že rozhodnutí uvedená v jednotlivých bodech jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání OZ.

 

Zapsal : Petr Semelka
Zápis ověřili : Jan Franěk, Zdeněk Štika  

Komentáře jsou zavřeny.